Du er her

Vi bruker mindre bil og reiser mer kollektivt

Vi reiser stadig mer, men andelen bilreiser (som fører) er redusert fra 54 prosent i 2005 til 52 prosent i 2009. Det er særlig på jobbreisene at vi er blitt mer miljøvennlige. Andelen som er bilførere på arbeidsreisen er redusert fra 65 prosent i 2005 til 61 prosent i 2009. Kollektivandelen har i samme periode økt fra 11 til 15 prosent. Det viser resultater fra Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 (RVU 2009).

I underkant av 29 000 personer 13 år og eldre er intervjuet om sin reiseaktivitet og tilgangen til ulike transportmidler.

Når det gjelder endring i bruk av transportmiddel til jobb er det særlig i Oslo at endringene er betydelige. Mens 41 prosent brukte bil til arbeid i 2005 er andelen sunket til 31 prosent i 2009.

Undersøkelsen viser at det ikke bare er på arbeidsreisene at vi bruker bilen litt mindre enn ved forrige undersøkelse i 2005. Dette gjelder generelt. Bilreiser utgjør nå 63 prosent av alle reiser, noe som er på samme nivå som i 1992.

Andelen innkjøpsreiser som foregår med bil er redusert fra 71 prosent i 2005 til 66 prosent i 2009, mens andelen av slike reiser som foregår til fots har økt fra 20 til 23 prosent.

Den reduserte bilbruken på noen av reisene skjer til tross for at vi aldri har hatt så bra tilgang til bil som nå. Siden 1992 har andelen som har tilgang til minst to biler i husholdningen økt fra 32 til 42 prosent. Andelen som ikke har bil har holdt seg på i underkant av 15 prosent.

Rapport:
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 – nøkkelrapport. TØI rapport 1130/2011. Av Liva Vågane, Inge Brechan, Randi Hjorthol

Brosjyre med noen hovedfunn.

Artikkel i tidsskriftet Samferdsel 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger