Du er her

Veksten i reiseaktivitet mer enn fordoblet i 2007

Veksten i folks reiseaktivitet var over dobbelt så stor i 2007 sammenliknet med året før. Det viser den årlige  rapporten om samferdselsstatistikk som utgis av Transportøkonomisk institutt.

Veksten i persontransportarbeidet i 2007 er beregnet til 2,6 prosent, mens den året før lå på 1,0 prosent.

Transportarbeidet for de kollektive transportmidlene steg med 1,8 prosent i 2007, mens vekstraten for persontransportarbeidet med personbil er beregnet til 2,6 prosent.

Vegsektoren (buss, bil og MC) har nå en markedsandel på 87 prosent av transportarbeidet, flyet utfører seks prosent og bane (jernbane og sporveg) om lag fem prosent. De siste prosentene utføres av båt og ferge.

De seneste årene har det vært en stabil økning i den innenlandske godstransporten med skip. Skipstransporten og godstransporten på veg er nå noenlunde jevnstore målt i utført transportarbeid.

Den kraftige veksten i godstrafikken med bane i 2004 – 2006 ble noe redusert i 2007. Målt i transportarbeid ble veksten på 3,9 prosent i dette året.

Også transportarbeidet på veg økte i 2007, og aldri tidligere har det blitt fraktet så mye gods på norske veger. Markedsandelene i godstransportarbeidet fordeler seg nå med 46,4 prosent på sjø, det samme på veg og sju prosent på bane.
 

Rapport:
Transportytelser i Norge 1946-2007. TØI-rapport 979/2008. Av Arne Rideng og Liva Vågane.
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger