Du er her

Vanskelig å nå nasjonale sykkelmål for byer

Det er lettere å nå målet om 8 prosent sykkelandel på landsbasis, enn å nå 20 prosent sykkelandelen i de ni største byområdene.

Stortinget har i Nasjonal Transportplan vedtatt et mål om at 8 prosent av alle reiser på landsbasis og 20 prosent av alle reiser i byene skal foregå på sykkel innen 2023.

Forskere fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) har på oppdrag fra Vegdirektoratet sett på ulike scenarioer for å kunne nå målene. Forskerne har også undersøkt potensialet for å nå målet om at åtte av ti skal gå eller sykle til skolen.

Analysen viser at det er liten sammenheng mellom de to sykkelmålene. Det er større variasjon i sykkelandelen mellom de ulike byområdene, enn mellom byområdene og landet for øvrig. Både i byområdene (sett under ett) og i landet for øvrig er sykkelandelen på 5 prosent. Slikt sett virker målet om 8 prosent sykkelandel på landsbasis mer oppnåelig enn målet om 20 prosent sykkelandel i byområdene.

En sykkelandel på 8 prosent ville innebære 75 prosent flere sykkelreiser enn i dagens situasjon. Det vil si en kraftig økning i sykkelbruk, selv uten å regne med fremtidig trafikkvekst.

Landets ni største byområder er svært varierte i utstrekning, befolkning og tetthet. Det største byområdet er Osloområdet som består av alle kommuner i Oslo og Akershus fylker, med en befolkning på 1,2 millioner i 2014. Minst er Tromsø, som kun består av Tromsø kommune med 72 000 innbyggere.

Dersom Osloområdet når målet om 20 prosent sykkelandel, vil det nasjonale målet (om åtte prosent) oppnås, uten at sykkelandelen behøver å endres i resten av landet.

Vi har undersøkt oppnåelse av nullvekstmålet ved at de korteste turene «overføres» fra bil til andre transportmidler. Dette scenariet medfører en stor endring i transportmiddelfordelingen, spesielt i de byområdene der bilandelen er høy i dag.

TØI-forsker og prosjektleder for rapporten, Erik Lunke, mener det er urealistisk å få til 20 prosent reiser på sykkel i Oslo og Akershus i 2023.

Om barn og skolevei

Målet om at åtte av ti skal gå eller sykle til skolen kan være vanskelig å nå, fordi en betydelig andel av skoleelevene har rett på skoleskyss på grunn av lang reisevei. For å gjøre målet mer oppnåelig kan det derfor omdefineres til å kun gjelde de som ikke har rett på gratis skoleskyss.

Hele rapporten: Sykling og sykkelmål. TØI rapport 1676/2018. Forfattere: Erik Bjørnson Lunke og Berit Grue

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger