Du er her

Tromsø har en forholdvis lav sykkelandel, og en høy andel bilbrukere

Sykkeltrafikkmønsteret i Tromsø er kartlagt.

En ny rapport er skrevet som del av samarbeidsprosjektet Sykkeltelledugnaden. Sykkelvaner i Tromsø er kartlagt ved hjelp av data fra den Nasjonale Reisevaneundersøkelsen (2013/14), en spørreundersøkelse om sykling, og en app for reisekartlegging. 

Kartleggingen har fokus på syklisters trasévalg og adferd.

Den viser at:

  • Tromsø har en forholdvis lav sykkelandel med omkring 5 prosent, og en høy andel bilbrukere, ca 59 prosent.
  • Den typiske syklisten i Tromsø er ganske ung, sykler ganske korte turer og for det meste til og fra arbeid eller skole.
  • De fleste syklistene i Tromsø er ganske tilfredse med sykkelforholdene.
  • Samtidig har en del respondenter oppgitt at de føler seg utrygge i noen sentrumsnære og tungt trafikkerte områder. Områdene som er trukket fram som spesielt problematiske av de syklende er kryssene ved Bruvegen, Skippergata, og kryssene på sørsiden av flyplassen.
  • Det er også utfordringer rundt universitetet og sykehuset og flere steder langs 862 over øya. Sykling nord-sør mellom sentrum og universitetet og sykehuset skjer i hovedsak langs Dramsvegen, snarere enn langs Stakkevollvegen.
  • De fleste registrerte sykkelturene er foretatt på Tromsøya, med enkelte turer til fastlandet og Kvaløya.

Hele rapporten: Tellesykkel - Tromsø. TØI-rapport: 1602/2017. Forfattere: Erik Bjørnson Lunke, Jørgen Aarhaug. Aslak Fyhri, Nina Hulleberg, Rikke Ingebrigtsen, Hanne Beate Sundfør, Christian Weber og Grétar Ævarsson

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger