Du er her

Transportstatistikk

Finanskrisen og økonomisk usikkerhet påvirket transportsektoren i 2009. Veksten i persontransportarbeidet er beregnet til 0,8 prosent, mens det året før lå på 2,1 prosent.

Det viser rapporten Transportytelser i Norge 1946-2009 fra TØI som oppsummerer utviklingen innen transportsektoren.

Transportarbeidet for de kollektive transportmidlene sank med 0,6 prosent i 2009, mens vekstraten for persontransportarbeidet med personbil er beregnet til 1,0 prosent.

Vegsektoren (buss, bil og MC) har nå en markedsandel på 88 prosent av transportarbeidet, flyet utfører 6 prosent og bane (jernbane og sporveg) om lag 5 prosent. Den siste prosenten utføres av båt og ferge.

Målt i transportarbeid ble nedgangen i godsarbeidet på 5 prosent i 2009. Det var en økning i transportarbeidet på bane på 4,5 prosent, men en nedgang på vei på 8,3 prosent.

Foreløpige tall fra nasjonalregnskapet viser at bruttonasjonalproduktet (BNP) sank med 1,6 prosent og privat konsum i husholdningene var uendret i 2009. Det var første gang på 20 år med nedgang i BNP.

Konsumet til transport sank med hele 6,8 prosent. De var omtrent like stor nedgang som året før.

Den årlige befolkningsveksten var i 2009 på 1,2 prosent. For den yrkesaktive befolkningen (18-66 år) var vekstraten i 2009 1,5 prosent.

Ifølge Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks var den generelle prisveksten i 2009 2,1 prosent, mens prisveksten for transportsektoren under ett var 1,5 prosent.

Prisveksten var sterkest for kollektivtransport på vei, med 6,1 prosent, mens det var en nedgang i prisen på drivstoff og smøremidler.

Rapport:
Transportytelser i Norge 1946-2009. TØI-rapport 1090/2010. Forfatter(e): Liva Vågane og Arne Rideng
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger