Du er her

Trafikkøkning på 3,8 prosent på bane i 2012

Transportutviklingen for 2012 er nå ferdig analysert. Persontransportarbeidet økte mest på bane med 3,8 prosent mens godstransportarbeidet økte mest på veg med 5 prosent.

Persontransportarbeidet  på bane økte med 3,8 prosent i 2012.

Veksten i utført person­transportarbeid i 2012 er beregnet til 1,2 prosent, mot 2,0 prosent året før. Transportarbeidet for de kollektive transportmidlene økte med 0,1 prosent i 2012, mens vekstraten for persontransportarbeidet med personbil er estimert til 1,2 prosent. Vegsektoren (buss, bil og MC) har nå en markedsandel på 88 prosent av transportarbeidet, flyet utfører 6 prosent og bane (jernbane og sporveg) om lag 5 prosent. Den siste prosenten utføres av båt og ferge.

Målt i transportarbeid økte godsarbeidet med 2,5 prosent i 2012. Både transportarbeidet med bane og på veg hadde en økning på rundt fem prosent.

Foreløpige tall fra nasjonal­regn­skapet viser at bruttonasjonalproduktet (BNP) steg med 3,1 prosent og privat konsum i husholdningene økte med 3,1 prosent i 2012. Konsumet til transport steg med 0,6 prosent, mot 3,1 prosent i 2011.

Den årlige befolkningsveksten var i 2011 på 1,3 prosent. For den yrkesaktive befolkningen (18-66 år) var vekstraten i 2011 1,3 prosent. 

Ifølge Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks var den generelle prisveksten i 2012 0,8 prosent. For transportsektoren var prisveksten 2,5 prosent i 2012. Prisveksten var sterkest for passasjertransport med buss og taxi.

Rapport:
Transportytelser i Norge 1946–2012 TØI-rapport 1277/2013 Forfattere: Liva Vågane

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger