Du er her

Tilgang til bil øker livskvaliteten for bevegelses-hemmede

Bevegelseshemmede som er bilførere er mer aktive utenfor hjemmet og får i større grad tilfredsstilt sitt transportbehov enn de som ikke har tilgang til bil.

Det viser en studie som TØI har gjort om sammenhengen mellom bilbruk, mobilitet og velferd blant personer med bevegelseshemninger i Sverige.

Både privatbilen og Färdtjänst, det svenske offentlige transporttilbudet til personer med funksjonsnedsetting, er viktige forutsetninger for deltakelse på ulike velferdsarenaer. Et udekket transportbehov bidrar til redusert livskvalitet.

Å kjøre bil bidrar til økt livskvalitet – kontroll med tilværelsen, selvfølelse, glede – utover det å komme seg frem til et sted. Spesielt gjelder dette sammenliknet med å bruke Färdtjänst (TT-tjenesten).

Selv om man kjører bil, er Färdtjänst et viktig supplement i situasjoner der andre transportmidler er vanskelig å bruke.

Det finnes en rekke barrierer for bilbruk i forskriftene for tildeling av støtte til privatbil og for tildeling av reiser med Färdtjänst.

Det er et utstrakt ønske om å bruke alle transportmidler oftere og et ønske om å kunne velge transportmiddel etter behov og situasjon.

Rapport:
Mobilitet og velferd blant bevegelseshemmede – bilens rolle TØI-rapport 1041/2009. Forfatter(e): Susanne Nordbakke, Lisa Hansson
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger