Ta beina fatt

Norge har en nasjonal gåstrategi. Gåstrategien har som mål å gjøre det mer attraktivt å gå og å få flere til å gå mer i hverdagen.

Gåstrategien gir konkrete nasjonale mål for 2023 og innsatsområder for å nå målene. Det faglige grunnlaget viser hvorfor vi bør gå mer og beskriver aktuelle tiltak.

Strategien er utarbeidet av Statens vegvesen og bygger på regjeringens mål om bedre helse gjennom økt fysisk aktivitet, mer miljøvennlig transport, et universelt utformet samfunn og bedre miljø i byer og tettsteder. Dessuten slår flere statlige nøkkeldokumenter fast at «Veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.»

Mange aktører har ansvar for å legge til rette for gåing. Strategien retter seg mot beslutningstakere, planleggere og politikere på alle nivåer; stat, fylke og kommune. Siden gåing i hverdagen er viktig ut fra en rekke ulike grunner, er målgruppen ikke bare aktører innenfor transportsektoren, men alle de som har oppgaver av betydning for gåing i hverdagen i både helse-, sosial-, miljø-, skole- og politisektoren.

Statens vegvesen har en nøkkelrolle når det gjelder koordinering, utvikling av kunnskap og verktøy samt oppfølging av ulike innsatser. De har derfor finansiert fire nye tiltaksbeskrivelser om gåing i TØIs tiltakskatalog. Et tiltak gir informasjon om den Nasjonale gåstrategien, noe som er viktig for å stimulere til økt satsing på gåing i hverdagen og bruk av de mange virkemidler strategien anbefaler. Tre tiltak gjelder bedre tilrettelegging for gående, hensiktsmessige snarveier, benker og sitteplasser og belysning. Tiltakskatalog.no inneholder også informasjon om andre fysiske tiltak for å gjøre gåing mer attraktivt.

Les mer i tiltakskatalogen eller vegvesenets hjemmesider.

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger