Du er her

Stor sykkelandel til Kongsberg Næringspark

Lokale tiltak kan ha stor betydning når det gjelder å legge til rette for miljøvennlige arbeidsreiser. Det viser en undersøkelse som Transportøkonomisk institutt har gjennomført blant ansatte i bedriftene i Kongsberg Næringspark.

De fleste som arbeider i Næringsparken bruker bil til jobben. Kollektivtilbudet er for dårlig for de fleste. Derimot er det ganske mange som går eller sykler. Selv på vinterstid ligger sykkelandelen for Næringsparken på omkring fem prosent som er tett opp til årsgjennomsnittet for hele landet. Om sommeren sykler omkring en fjerdedel av de ansatte til Næringsparken.

Det er et mål å redusere bilbruken. Reisevaneundersøkelsen viser at de viktigste tiltakene kan gjøres lokalt både med hensyn til busstilbud og utbygging av gang- og sykkelveier. Et eksempel er et relativt vellykket forsøk med rushtidsbuss til Næringsparken fra et stort boligområde. Dette finansieres av bedriftene. Andre tiltak er planlagt, blant annet en shuttlebuss til Næringsparken fra Kongsberg stasjon. Det anbefales også bygging av en gang- og sykkelveibru over Numedalslågen slik at en større del av boligområdene kommer innenfor næromlandet til Næringsparken.

Reisevaneundersøkelser gir et nyttig grunnlag for utforming og evaluering av lokale tiltak. Reisevaneundersøkelsen i Kongsberg Næringspark ble foretatt ved hjelp av internett blant ca 4 700 ansatte i 37 bedrifter.  60 prosent av de ansatte deltok i undersøkelsen.

Reisevaneundersøkels 2008 Kongsberg Næringspark. TØI rapport 947/2008. Av Øystein Engebretsen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger