Du er her

Stadig flere flyr til jobb

Siden 2003 har pendlingsreiser med fly økt vesentlig mer enn annen arbeidsrelatert flytrafikk.

Det viser en ny rapport TØI har gjort på oppdrag fra Avinor.

I alt gjennomføres det i underkant av tre millioner pendlerreiser med fly i året (innland og utland samlet). Nordmenn står for knapt to tredeler av trafikken. Oljenæringen er driveren i dette markedet, og står for halvparten av veksten i pendlertrafikken med fly de siste 10 årene. Det er derfor stor innpendling til kommuner med høy oljeaktivitet. Når det gjelder utgående pendling er det bosatte i mindre sentrale kommuner som relativt sett pendler mest med fly.

Pendlertrafikken fordeler seg over hele landet, men de største strømmene går til/fra Østlandet. Østlandet start- eller endested for 41 prosent av trafikken. Tre av fire reiser til Østlandet skal til Oslo. Møre og Romsdal peker seg ut som fylket med størst vekst i pendlertrafikken.

I 2011 ble det foretatt 1,1 millioner reiser «til/fra arbeidssted» mellom Norge og utlandet. Veksten mellom 2003 og 2011 var på 8,4 prosent per år. Inngående pendling (utlendinger som reiser til et arbeidssted i Norge) har vokst vesentlig mer enn utgående pendling (nordmenn som reiser til arbeidssted i utlandet) de siste 10 årene (10,3 prosent versus 5,4 prosent).

Nærhet til venner og familie, samt at man har vokst opp i området, er det som oftest nevnes som årsak for at man pendler og ikke flytter nærmere arbeidsstedet. Økonomisk forhold er en viktig drivkraften for at man tar belastningen med å pendle heller enn å ta jobb lokalt. Knapt 60 prosent nevner bedre betalt jobb som årsak til at man har valgt å arbeide på et annet sted enn der man bor.

Pendling med fly. TØI rapport 1337/2014. Forfattere: Jon Martin Denstadli, Eivind Farstad og Harald Thune-Larsen

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger