Du er her

Reiselengden har økt og kollektivtilbudet er bedret

Den nasjonle reisevaneundresøkelsen 2013/2014 viser at vi sykler litt mer, vi har fått et bedre kollektivtilbud og folk i byene reiser noe mer kollektivt sammenliknet med 2009. Bilkjøringen øker også og vi reiser stadig lengre. Men antallet daglige reiser er konstant.  

I den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014  er omlag 60 000 personer fra 13 år og eldre er intervjuet om reiseaktivitet og tilgang til transportmidler.

Dette er reisetrendene til det norske folk de siste fire årene ifølge den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014.

Omlag 60 000 personer fra 13 år og eldre er intervjuet om tilgang til transportmidler, dagliglivets reiser og reiser som gjennomføres sjeldnere. Dette er den sjuende gangen undersøkelsen gjennomføres. Dataene brukes som grunnlag for transportplanlegging på landsbasis og i fylkene, og er et viktig verktøy for å bringe fram analyser som grunnlag for Nasjonal transportplan.


Stabilt reisemønster
Mer enn halvparten av alle daglige reiser gjøres som bilfører, 55 prosent, mens bare åtte prosent foretas som bilpassasjer. Godt og vel en femtedel av de daglige reisene er til fots, fem prosent på sykkel og 10 prosent kollektivt. Det er små endringer siden 2009. Det store bildet har ikke endret seg i mye fra forrige undersøkelse i 2009.

Vi reiser lengre
Reiseaktiviteten er i stor grad preget av våre daglige gjøremål. Vi  foretar i gjennomsnitt ca 3,3 reiser pr dag, det samme som for fire år siden. Men vi reiser lengre. I 2009 reiste vi i gjennomsnitt 42,1 kilometer pr dag og dette er økt til 47,2 kilometer pr dag. Tiden vi bruker har imidlertid kun økt fra 76 minutter til 78 minutter pr dag. Sammenlikner vi med 2001, har daglig reiselengde økt med 10 kilometer og tiden vi bruker til reiseaktivitet pr dag med om lag 16 minutter.

Kollektivtrafikk
Kollektivtransporttilbudet er  markert forbedret de siste årene. I 2013/14 er det 30 prosent som har et svært godt kollektivtilbud, det vil si at det er minst fire avganger per time og mindre enn én km til nærmeste holdeplass. Dette er en økning fra 26 prosent i 2009. Det er store variasjoner i tilbudet etter bosted. Bosatte i Oslo kommer best ut, der 83 prosent av befolkningen har et så godt tilbud. Av de andre store byene har også mange bosatte i Trondheim og Stavanger et svært godt tilbud (64 prosent).

Andelen reiser som foregår med kollektivtrafikk har økt fra 8 prosent i 1998 til 10 prosent i 2013/14. De siste fire årene har veksten flatet ut på landsbasis, men i enkelte markeder øker kollektivtransporten fortsatt. På arbeidsreiser i hele landet har kollektivandelen økt fra 15 til 16 prosent fra 2009 til 2013/14, og i Oslo har andelen som reiser med kollektivtransport til arbeid økt fra 40 til 42 prosent i siste fireårsperiode. I Oslos omegnskommuner har økningen vært fra 22 til 26 prosent som reiser kollektivt til jobb.

Undersøkelsen viser at 26 prosent av alle reiser i Oslo foregår kollektivt, mens tallet for Trondheim, Bergen, og Stavanger er henholdsvis 12, 16, og 10 prosent.

Bilbruk
Undersøkelsen viser at andelen av reisene som forgår som bilfører har økt fra 52 til 55 prosent siden 2009, mens andelen reiser som foregår som bilpassasjer er  redusert fra 11 til 8 prosent. Dette kan gjenspeile at andelen som alltid har tilgang til bil har økt noe siden 2009. Nesten 90 prosent av befolkningen i kommuner med mer enn 20 000 innbyggere har egen parkeringsplass ved boligen.

En bilreise (som fører) er i gjennomsnitt 15,8 kilometer mens 6 prosent av reisene er kortere enn én kilometer.

Sykkelreiser
De siste fire årene har det vært en liten økning i sykkelandelen på landsbasis. Av de fire største byene har Trondheim høyest sykkelandel med 9 prosent av reisene etterfulgt av Stavanger med 8 prosent av reisene. Det har vært en markert endring i andelen sykkelreiser i Bergen, Trondheim og Stavanger sett under ett i perioden, med en økning fra 5 til 6  prosent av reisene. Fortsatt er sykkelandelen høyest blant de yngste. Sykkelandelen er høyest på skole- og arbeidsreisene.

Til fots
Andelen reiser som vi foretar til fots har hatt en svak nedgang i perioden fra 22 til 21 prosent av reisene. 79 prosent av reisene  under 500 meter foregår til fots. Det er kvinner, unge og eldre som går mest.

Lange reiser
Andelen som gjennomfører lange reiser over 10 mil har økt. Det er stadig flere som bruker fly, bilbruken går ned, mens bruk av tog og buss har endret seg lite i perioden. Ferie- og fritidsreiser dominerer, også på utenlandsreisene. Folk med god råd reiser mer enn andre til utlandet.

Gjennomføring
Dette er den sjuende nasjonale reisevaneundersøkelsen som er gjennomført. Resultatene gir informasjon om alle typer reiser for befolkningen i hele landet og brukes av transportmyndighetene til en lang rekke planleggingsformål, særlig til arbeid med Nasjonal transportplan. Dataene brukes også som grunnlag for utarbeiding av prognoser, til bruk i transportmodeller og i ulike forskningsprosjekter.

Transportøkonomisk institutt har hatt det faglige ansvaret for undersøkelsen. Oppdragsgivere er Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen,  Jernbaneverket, Kystverket og Avinor   

Kilde:
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 – nøkkelrapport. TØI rapport 1383/2014. Randi Hjorthol, Øystein Engebretsen og Tanu Priya Uteng.

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger