Du er her

Økt mobilitet kan gi bevegelseshemmede økt velferd

Deltakelse i aktiviteter utenfor hjemmet bidrar til velferd for den enkelte. Personer med nedsatt bevegelsesevne deltar i mindre grad i slike aktiviteter enn befolkningen generelt. De oppgir også i større grad enn befolkningen generelt at de gjerne skulle gjort aktiviteter utenfor hjemmet oftere enn det de gjør i dag.

Personer med nedsatt bevegelsesevne sier de gjerne skulle deltatt i aktiviteter utenfor hjemmet oftere enn det de gjør i dag. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Dette viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Resultatene viser at andelen med førerkort er lavere blant personer med nedsatt bevegelsesevne enn i befolkning generelt. Det er et udekket behov for transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-tjeneste) og mange opplever det å måtte bli kjørt privat som begrensende.

Videre er det store forskjeller i hvilke transportmidler som benyttes i hverdagen mellom de med og uten nedsatt bevegelsesevne. To tredjedeler av de med nedsatt bevegelsesevne oppgir å ha fysiske problemer som begrenser deres mulighet til å bruke kollektivtransport.

Rapporten avdekker videre en rekke barrierer som personer med nedsatt bevegelsesevne opplever med ulike transportmidler. Funnene tilsier at det er nødvendig å bruke et hele-reisen-perspektiv for å forstå utfordringer knyttet til transport og udekkede aktivitetsbehov blant personer med nedsatt bevegelsesevne.

Den fysiske utformingen av gater, holdeplasser/stasjoner og bygninger og mangel på vedlikehold vinterstid er til hinder for flere av transportformene personene med nedsatt bevegelsesevne benytter seg av – ikke bare for reiser med kollektivtransport, men også for å kjøre bil selv, gå til fots og å bruke rullestol/permobil. 

Undersøkelsen baserer seg på data fra to landsdekkende utvalgsundersøkelser hvor transportressurser, transportmiddelbruk, deltakelse i aktiviteter utenfor hjemmet og udekket aktivitetsbehov sammenliknes blant henholdsvis personer med nedsatt bevegelsesevne og befolkningen generelt.

Rapport:
Transport, udekket aktivitetsbehov og velferd blant personer med nedsatt bevegelsesevne. TØI rapport 1465/2016. Forfattere: Susanne Nordbakke og Kåre Skollerud

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger