Du er her

Mobil kommunikasjonsteknologi vil endre folks reisevaner

Mobil kommunikasjonsteknologi vil endre folks reisevaner i betydelig grad og kollektivtransporten vil ta over mer av persontransport i de store byene i 2050.

Det viser en ny rapport som TØI som beskriver utfordringer og muligheter for og om framtidens kollektivbrukere.

Brukerne ønsker valgmuligheter, både om reiseruter, transportmidler og tidspunkt. God informasjon i sanntid gjør det enklere å benytte seg av kollektivsystemene. Apper og tilsvarende verktøy er allerede i dag viktig for mange passasjerer for å få oppdatert informasjon slik at de kan gjøre gode reisevalg. Teknologi som tilrettelegger for økt bruk av kollektiv vil bli stadig viktigere.

Endringer i reisevaner de siste årene viser at befolkningen reiser lengre, og bruker noe mer tid på daglige reiser. Bilbruken er også blitt høyere og andelene reiser med bil har vokst kraftig. Men den økte trafikken i byområdene er i første rekke et resultat av befolkningsveksten, ikke at andelen som bruker bil har økt på de daglige reisene det siste tiåret. Trolig vil kollektivtransport ta over mer av persontransport i de store byene i 2050. Forventningene vil medføre en voldsom økning i antallet daglige kollektivturer i alle byene og byregionene, hvor veksten i prosent er høyest i omegn kommunene til Bergen, Trondheim og Stavanger.

Rapporten "Morgendagens kollektivtransporttrafikanter" er bestilt av Samferdselsdepartementet, som del av grunnlaget for utviklingen av den nasjonale kollektivtransportpolitikken. Rapporten gir en systematisk fremstilling av forhold som kan tenkes å påvirke behovet for kollektivtransport i fremtiden med utgangspunkt i analyser av samfunnsmessige utviklingslinjer, reisevanetrender, fremtidsscenarier og modellbaserte prognoser.

TØI rapport 1397/2015. Morgendagens Kollektivtransporttrafikanter. Forfattere: Tanu Priya Uteng og Tom Erik Julsrud Morgendagens

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger