Du er her

Liten sosial ulikhet i hverdagsmobilitet

Forskere finner lite som tyder på at det er stor sosial ulikhet blant barnefamilier i muligheten til å velge sin mobilitet.

Forskere ved TØI har studert forskjeller i mobiltetsmønstre blant barnefamilier i byområder og undersøkt om familiers mulighet til å velge hvordan de reiser kan forklare disse forskjellene. Mulighet til å velge er blitt definert ut i fra hvilke transportmuligheter og velferdsressurser en familie har.

Rapporten viser at lang reisetid har sammenheng med dårligere tilgang til bil, men også en mer aktiv (transport) livsstil og høyere utdanning. Det er derfor vanskelig å si om lang reisetid blant noen familier er et resultat av et valg man har gjort eller forskjeller i preferanser.

Likevel, at tilgang til bil gir seg så stort utslag i transportmiddelbruk og tidsbruk i analysene kan bety at det finnes sosial ulikhet i mobilitet i ulike grupper som ufrivillig har dårligere tilgang til førerkort og bil. Vi vet for eksempel at innvandrere (personer født i utlandet) i langt mindre grad har førerkort enn personer født i Norge, henholdsvis 50 mot 80 prosent (Nordbakke og Assum 2008).

Analysene er kun basert på personer som er i arbeid, og kan derfor kun skille mellom inntektsnivå blant disse. Folk utenfor arbeidslivet som trolig har dårligere økonomi, er dermed ikke vurdert i analysene.

Det å bo i Oslo og ha høyere utdanning gir økt sannsynlighet for mindre bilbruk, lengre reisetid i løpet av en dag og å foreta en fritidsreise. Videre er det en sterk positiv sammenheng mellom tilgang til parkeringsplass på arbeidsted som arbeidsgiver disponerer og det å bruke kun bil i hverdagen.

Kvalitet på kollektivtilbudet ved bostedet har imidlertid liten sammenheng med hvordan familier reiser i hverdagen.

I Norge finnes det lite forskning på sammenhengen mellom levekår, sosial ulikhet og mobilitet. Tidligere forskning har vist at barnefamilier skiller seg ut med et høyere aktivitetsnivå hva gjelder reiser og aktiviteter i hverdagen, samtidig er det lite kunnskap om forskjeller i mobilitet blant barnefamilier og hva som eventuelt kan forklare slike forskjeller.

Barnefamilier er spesielt relevante som forskningstema sett i lys av at flere og flere barn i dagens Norge lever under fattigdomsgrensen (SSB 2015). Foreldrenes muligheter til å kunne organiserer sin egen hverdag og familiens aktiviteter er en viktig del av dette.

Hele rapporten: TØI-rapport: 1587/2017. Sosial ulikhet i mobilitet blant barnefamilier? Forfatter: Susanne Nordbakke

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger