Du er her

Langpendlerne foretrekker tog

Langpendlere innen intercitytriangelet foretrekker tog når de skal på jobb i Osloregionen. Det viser en ny undersøkelse.

Selv halvparten av de som i dag bruker bil, mener at bedre togtilbud er viktigere enn bedre veier for å dekke deres transportbehov til arbeidet. Foto: Flemming Dahl
 

Langpendlerne innenfor intercitytriangelet rundt Oslo er en viktig ressurs for kompetansenæringene i Osloregionen. Pendlerne mener utbygging av togtilbudet må prioriteres foran veiutbygging eller bedring av ekspressbuss-tilbudet. Selv halvparten av de som i dag bruker bil, mener at bedre togtilbud er viktigere enn bedre veier for å dekke deres transportbehov til arbeidet.

Effektivt intercitytogtilbud, moderne informasjonsteknologi og fleksibelt arbeidsliv er viktige forutsetninger for denne tilførselen av arbeidskraft. Langpendlerne er motivert av muligheten for interessante og kompetansekrevende jobber. Videre utbygging av intercitytognettet kan styrke denne interaksjonen mellom byene på Østlandet.

Undersøkelsen dekker pendling til Osloregionen fra kommuner i intercity-triangelet 80-160 km fra Oslo sentrum, pluss kommunene i Mosseregionen.

Langpendlingen til Oslo ble nesten tredoblet i løpet av 90-tallet. Tidligere var det mest områder med lav arbeidsplassdekning som hadde noe særlig innslag av langpendling til Osloregionen. I løpet av 90-tallet endret dette bildet seg. Flere av bykommunene innenfor IC-regionene kom opp på 7-9 prosent pendling til Osloregionen.

I samme periode ble det åpnet nye motorveistrekninger, det dukket opp flere ekspressbussruter og nye dobbeltsporstrekninger ga innkorting av kjøretiden og økt frekvens på intercitytognettet. Videre utbygging av intercitytognettet kan medføre ny regionforstørring rundt Oslo.

Over halvparten av langpendlerne bor under fire km fra nærmeste intercitytog-stasjon, og de fleste arbeider i områder lett tilgjengelig til fots eller med høyfrekvente, raske kollektivforbindelser fra en intercitytogstasjon.

Samlet sett bruker 56 prosent toget. Andelen er høyest blant dem som bor i Mosseregionen og blant dem som arbeider i sentrale deler av Oslo. Ekspressbussen har bare betydning for bosatte langs Østfoldbanen og Vestfoldbanen. De som arbeider sør og øst for de mest sentrale delene av Oslo reiser med bil.

Andelen som pendler til Osloregionen og andelen av disse som bruker tog øker med boligens stasjonsnærhet. Når avstanden til stasjonen er under 2 km, velger to av tre pendlere å bruke tog. De fleste av disse (over 80 prosent) går eller sykler til stasjonen. Er avstanden over 3 km bruker flertallet bil til stasjon (der bilen parkeres).

Reisetiden avgjør i stor grad transportmiddelvalget. Bilførerne velger bil fordi de anser det som mest fleksibelt og raskt, men kunne reist med tog om toget hadde hatt kortere kjøretid og bedre regularitet. De togreisende vil helst slippe å kjøre bil, og mener de kan utnytte reisetiden bedre på toget. Mange anser togtilbudet som en nødvendig forutsetning for at de kan pendle så langt.

 

Rapport:
Langpendling innenfor intercitytriangelet, TØI-rapport 1201/2012. Forfattere: Øystein Engebretsen, Liva Vågane, Inge Brechan, Anne Gjerdåker 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger