Du er her

Hvordan vil samfunnsendringer påvirke transport?

Miljø/klimabevissthet og digitalisering har størst potensial for å skape radikale endringer for transport.

I en ny rapport ser forskere på hvordan samfunnet påvirkes av ulike innovasjoner innenfor eller med stor betydning for transportsystemet.

Det finnes mange nye teknologier som kan påvirke samfunnsutviklingen og transportetterspørselen radikalt.

Rapporten konkluderer med at kombinasjonen økt miljø- og klimabevissthet, kombinert med digitalisering har størst potensial for å resultere i radikale samfunnsendringer.

Andre trender, som en større og eldre befolkning, økonomisk vekst og økt internasjonal interaksjon gjennom globalisering, forventes å fortsette i fremtiden og vil kanskje få vel så mye å si på utvikling i transportvolum, men i seg selv ikke endre hvordan transporten skjer.

Digitalisering, automatisering og økt bevissthet om klima- og miljøutfordringene kan derimot legge press på dagens aktører og derigjennom åpne opp for nye aktører og videre resultere i nye samfunnsstrukturer.

Årsak-virkningsforholdene mellom de samfunnsmessige- og teknologiske trendene, og endret atferd er ikke opplagte og entydige. En hovedobservasjon fra forskning på trender og teknologiske endringer er at årsak-virkningsforholdene er uklare, ikke bare før og mens endringene skjer, men også når en forsøker å forstå endring i etterkant.

Store utviklingstrekk som påvirker samfunnet på overordnet nivå som forskerne har inkludert i arbeidet inkluderer:

  • Globalisering
  • En voksende og aldrende befolkning
  • Økonomisk vekst
  • Urbanisering
  • Digitalisering
  • Økt arbeidsmobilitet
  • Bedre transportsystemer.

Rapporten er skrevet på oppdrag for NTP-sekretariatet.

Hele rapporten: Samfunnstrender og ny teknologi. Perspektiver for fremtidens transportsystem. TØI-rapport 1641/2018. Forfattere: Jørgen Aarhaug, Tale Ørving og Niels Buus Kristensen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger