Du er her

Høy andel gående og syklende i Kongsberg

Andelen som bruker sykkel til og fra jobb er dobbelt så høyt i Kongsberg som ellers i landet. Andelen som går og sykler til Teknologiparken har økt med 3-4 prosentpoeng siden 2008.

Sykkel- og gangbroen over Lågen brukes av mange når de skal til jobb.

Kongsberg har langt på vei har lykkes i å utvikle høye andeler med syklende og gående viser en rapport fra TØI som har kartlagt reisevanene til ansatte ved to store arbeidsplasser, henholdsvis Teknologiparken og Kongsberg kommune.

På undersøkelsesdagen i mai 2011 benyttet ca 60 prosent av de ansatte bil til arbeidet, 20 prosent syklet, 9 -12 prosent gikk og 2-3 prosent benyttet kollektiv transport.

Dette betyr at nær hver tredje ansatt i Teknologiparken eller Kongsberg kommune går eller sykler til jobb sommerstid.
Rapporten viser at det har vært en økning i antallet ansatte i Teknologiparken som går/sykler til jobb fra 34 til 37 prosent fra 2008 til 2011. Andelen som kjører bil har gått tilbake fra 62 til 57 prosent. Dette har skjedd samtidig som andelen ansatte som bor utenfor kommunen har økt.

Et av tiltakene som ble iverksatt etter den forrige undersøkelsen i 2008, var en sykkel- og gangbro over Lågen øst for Teknologiparken. Totalt hadde hver fjerde gående og syklende benyttet den nye sykkel- og gangbroen for å komme seg til arbeidet på undersøkelsesdagen.

Mange benytter bil til tross for at de bor i relativt kort avstand til arbeidssentraene i sentrum av byen. De viktigste insitamentene som kan motivere bilførere til å reise kollektivt til jobb er flere avganger, kortere reisetid, færre bytter samt lavere takster. Pris er imidlertid mindre utslagsgivende enn et bedre utbygd rutenett.

Det er trolig potensial for fortsatt vekst i sykling og gange. Forhold som er viktige for å motivere til bruk av sykkel/gange er belønningssystemer fra arbeidsgiver, bedre tilrettelegging på arbeidsplassen og utbedring av sykkelveger. Manglende utstyr og dårlig brøyting av veiene er viktige barrierer for bruk av sykkel vinterstid.

Rapport:
Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune.
TØI rapport 1161/2011. Forfattere: Tom Erik Julsrud


 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger