Du er her

Godsarbeid på sjø og bane øker mer enn på veg

Økningen i godsarbeidet (medregnet kabotasje) økte mer på sjø og bane enn godsarbeidet med bil i 2015.

Foto: Pixabay.com

Hvert år gir Transportøkonomisk institutt ut en publikasjon som gir oversiktstall for transportytelser på norsk område. Rapporten er et godt oppslagsverk for alle som er nysgjerrige på utviklingen i samferdselssektoren. Publikasjonen lages i nært samarbeid med Statistisk sentralbyrå.

Rapporten viser at veksten i all utført persontransportarbeid i 2015 er beregnet til 2,6 prosent, mot 2,3 prosent året før. Persontransportarbeidet på sjø økte mest, med 5,5 prosent, men det utgjør likevel en marginal andel av det samlede personportarbeidet.

Godsarbeidet (medregnet kabotasje) økte med 6,6 prosent i 2015, mot 2,7 prosent året før. Transportarbeidet på sjø økte relativt mest, med 11,3 prosent. Godsarbeid på veg hadde en økning på 2,9 prosent, og godarbeid på bane økte med 3,9 prosent.

Vegsektoren (buss, bil og MC) har nå en markedsandel på 88 prosent av transportarbeidet, flyet utfører 6 prosent og bane (jernbane og sporveg) om lag fem prosent. Den siste prosenten utføres av båt og ferge. Disse andelene har vært relativt uendret siden 2000.

Foreløpige tall fra nasjonalregnskapet viser at bruttonasjonalproduktet (BNP) steg med 1,6 prosent, og privat konsum i husholdningene økte med 2,0 prosent i 2015. Konsumet til transport steg med 2,3 prosent, altså en litt sterkere vekst i konsumet til transport enn konsumet ellers.

Befolkningsveksten i 2015 var 1,1 prosent totalt, mens den for den yrkesaktive befolkningen (18–66 år) var på 1,0 prosent. Dette betyr at persontransportarbeidet i 2015 økte relativt sett mer enn befolkningen, som også var tilfellet året før.

For mer detaljer, se rapporten: Transportytelser i Norge 1946–2015. TØI rapport 1544/2016. Forfatter: Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger