Du er her

Forventer elbilvekst i håndverk- og servicebransjen

1 av 4 ledere i håndverk- og servicebedrifter som i dag ikke bruker elbiler sier det er sannsynlig at de vil skaffe elbil de nærmeste to årene.

Det viser en ny rapport som presenterer resultater fra en studie av norske håndverk -og service bedrifter som har tatt i bruk elektriske kjøretøy og mobilstyringsapplikasjoner –  to teknologier som antas å være viktige for utvikling av effektiv og bærekraftig mobilitet blant denne typen bedrifter i fremtidens byregioner.

Vel halvparten av lederne sa det var sannsynlig at deres bedrift ville implementere elbiler i løpet av de neste fem årene.

Foreløpig er andelen virksomheter som har tatt elbiler og mobilstyringsapplikasjoner begrenset, med det er sterk interesse for å ta dette i bruk i større skala i fremtiden.

For de mindre håndverksbedriftene er dagens økonomiske insentiver særlig viktige for motivasjonen til å ta i bruk elbiler, mens for de noe større servicebedriftene er miljøsertifisering og profilering av større betydning for bruk av elbiler.

Elbilers batterikapasitet er en stor utfordring, spesielt for tradisjonelle håndverksbedrifter. Generelt har disse et mer ad hoc-preget reisemønster, noe som betyr planlegging av turer og begrenset batterikapasitet er mer problematisk. Dette gjelder i særlig grad dersom bedriften henvender til kunder som befinner seg på et stort geografisk område. Service-bedrifter har derimot en tendens til å ha mer forhåndsdefinerte bevegelsesmønstre, noe som gjør begrenset batterikapasitet mer håndterlig.

Analyser av kjøremønster viser at 37 prosent av dagens dieselbiler, brukes på kortere ture og relativt lett kan erstattes av elbiler, slik at 13 prosent av det totale transportarbeidet til transportbrukergruppen kan foregå rent elektrisk.

Mobilstyringsapplikasjoner påvirker i stor grad virksomhetenes kjøremønster, men teknologiens potensial for å redusere reiseomfanget er foreløpig usikkert. Intervjuer med personer i bedrifter som har tatt i bruk mobilstyringsappen Handyman viser at de fleste mener at applikasjonen over tid ville redusere bilkjøringen blant håndverkere på grunn av økte muligheter for mer koordinert tildeling av arbeidsoppgaver, basert på hvor de ulike håndverkerne til enhver tid befant seg. Slike applikasjoner kan gjøre det enklere å planlegge transportene bedre og på den måten tilrettelegge for at en høyere andel dieselbiler kan erstattes med elbiler.

En utilsiktet effekt av denne teknologien er at den tilrettelegger for færre uformelle møter mellom kolleger i løpet av arbeidsdagen og at dette kan ha langsiktig negativ innvirkning på det sosiale miljøet og mulighetene for felles læring i virksomheten.

Sett under ett er situasjonen lovende for en fortsatt vekst i bruk av el-biler innenfor håndverk- og servicebeedrifter. En hurtigere overgang kreve imidlertid aktivering av et bredt sett med tiltak og en kontinuerlig innsats på flere områder.

Rapporten er skrevet på engelsk. Her kan du lese den: Pathways to Sustainable Transport among Norwegian Crafts and Service Workers. TØI-report 1503/2016. Authors: Tom Julsrud, Erik Figenbaum, Susanne Nordbakke, Jon Martin Denstadli, Hans Tilset, Per Morten Schiefloe

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger