Du er her

Foreldre prioriterer barnas transportbehov

Foreldrene vil skjerme barnas fritidsaktiviteter dersom bilbruken må reduseres på grunn av økte kostnader. Bytte til billigere bil, reise kortere og sjeldnere, redusere annet forbruk, og til og med skifte jobb eller flytte, er tilpasninger som foreldrene kan tenke seg i stedet.

Resultatene baserer seg på data fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene og fokusgrupper i Oslo, Fredrikstad og Elverum.

De velferdsmessige aspektene ved kostnader knyttet til barnefamilienes bilhold og bilbruk har tidligere fått liten oppmerksomhet. Når det gjelder forskjellige barnefamiliers tilpasning, er kunnskapen nesten fraværende.
Våre spørsmål i dette prosjektet har derfor vært:

• Hvilken velferdsmessig betydning har økonomiske variasjoner i kostnader knyttet til bilhold og bilbruk for barnefamilier med ulik inntekt og bosted?

• Er det slik at enkelte grupper av barnefamilier får redusert sine sosiale aktiviteter fordi transportkostnadene blir for høye?

• Hva slags aktiviteter er det i så fall snakk om, og er det særlig barna som rammes? Hvilke aldersgrupper av barn er mest utsatt?

Med basis i de norske nasjonale reisevaneundersøkelsene og til sammen fem fokusgrupper i Oslo, Fredrikstad og Elverum har vi forsøkt å belyse og gi svar på disse spørsmålene.

Les rapporten her: 
Velferdsvirkninger av bilkostnader på barnefamiliers aktiviteter. TØI-rapport 998/2008. Av Randi Hjorthol, Liva Vågane og Åse Nossum. 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger