Du er her

Folk verdsetter flyreisene sine høyt

Ferie- og fritidsreiser med fly verdsettes høyt blant nordmenn.

Det viser en ny undersøkelse utført av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Avinor. Slike flyreiser til utlandet gjennomføres primært for å ha samvær med venner og familie, oppleve noe nytt eller nye steder, slappe av og lade batteriene, komme bort fra hverdagen eller oppleve varmere, mer solrikt klima enn hjemme.

Private flyreiser vurderes som relativt viktige for tre av fire reisende.

Undersøkelsen viser også at mange synes det er relativt rimelig å fly og en stor andel utrykker at de er villige til å betale relativt mye mer for flyreisene. Om lag tre av ti ville likevel ha reist om reisen ble dobbelt så dyr. Om lag halvparten kan godta økte avgifter, og de fleste av disse er for en øremerking av eventuelle avgifter til klimaformål.

Relativt få mener at opplysninger om klimaeffekter av flyreisene vil påvirke beslutningen om å reise, og få mener at det de eventuelt gjør av klimatiltak i det daglige veier opp for effektene av å fly.

Hvor viktige reisene er for folk varierer noe mellom ulike grupper. Reisen anses generelt sett relativt viktigere jo yngre de reisende er. Personer i den yngste aldersgruppen 18-29 år vurderer viktighet høyere enn i alle de andre aldersgruppene.  Videre oppfattes reisen å være relativt sett viktigere for kvinner enn for menn. Når det gjelder bosted, er det de som bor i Nord-Norge som vurderer reisen som viktigst.  

Rapport:
Velferdsverdien av private flyreiser til utlandet. TØI-rapport 1634/2018.  Forfattere: Eivind Farstad, Jan Vidar Haukeland, Knut Veisten og Jon Martin Denstadli

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger