Du er her

Folk kjører mye bil i Fredrikstad og Sarpsborg

Folk i Fredrikstad og Sarpsborg kjører mer bil enn gjennomsnittet for resten av landet. Også andelen som har bil i husholdningen er høyere i Sarpsborg og Fredrikstad.

Dette kommer frem i en ny rapport om reisevaner til innbyggere i Fredrikstad og Sarpsborg. Rapporten beskriver de bosatte i Sarpsborg og Fredrikstad og deres tilgang til transportmidler, omfang av reiser og transportmiddelbruk i perioden 2013-2014.

Den høye bilandelen henger trolig sammen med at kollektivandelen på daglige reiser er lavere i Sarpsborg og Fredrikstad enn i resten av landet. Kollektivtilbudet for de to kommunene sett under ett er dårligere enn i andre mellomstore byområder i Norge. Kollektivtilbudet er noe bedre i Fredrikstad enn i Sarpsborg hva gjelder antall avganger på dagtid. Mens 26 prosent på landsbasis svarer at de har svært god tilgang til kollektivtransport i mellomstore byområder, er den tilsvarende andelen for Sarpsborg og Fredrikstad 20 prosent.

I Sarpsborg har andelen reiser som bilfører økt i perioden fra 2009 til 2013/14. Bilførerandelen har holdt seg mer eller mindre stabil i Fredrikstad i samme periode.

På tross av mange bilreiser og høy andel med bil i egen husholdning, er det i begge kommunene en økning i andelen som oppgir at de ikke har bil i husholdningen i perioden 2009/10 til 2013/14.

De fleste av reisene i de to kommunene foretas i forbindelse med arbeid (22 prosent), handle/service (29 prosent) og med fritid (18 prosent). Det er små forskjeller mellom Sarpsborg og Fredrikstad hva gjelder reisenes formål. I begge kommunene har det imidlertid vært en økning i andelen reiser som gjøres i forbindelse med arbeid og en nedgang i besøksreiser i perioden 2009/10 til 2013/14.

Les mer om reisevanene til folk i de to kommunene i  TØI rapport 1414/2015. Reisevaner i Sarpsborg og Fredrikstad 2013/14. Forfatter: Susanne Nordbakke

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger