Du er her

Flere reiser kollektivt når arbeidsgiver subsidierer reisen

Andelen arbeidstakere som reiser kollektivt til jobb øker når arbeidsgiver subsidierer kollektivreiser og når det ikke tilbys gratis parkering på arbeidsstedet.

Det viser en ny rapport fra TØI om arbeidsreiser til sentrum. Rapporten er basert på en undersøkelse blant 794 ansatte i Akershus fylkeskommune (255) og Jernbaneverket (539) – to store virksomheter som er lokalisert i Oslo sentrum og med generelt god kollektivtilgang.

Andelen som reiser med kollektivtransport er totalt sett høy for de ansatte i utvalget, sammenlignet med andre deler av Oslo og Oslos omegnskommuner. Jernbaneverket har imidlertid en betydelig større andel kollektivtransportbrukere, flere som er fornøyd med sin siste arbeidsreise og mer aktiv bruk av IKT-basert kommunikasjon for å redusere transportomfanget. Viktige årsaker til forskjellene er trolig Jernbaneverkets subsidiering av kollektivreiser, ulike parkeringsordninger for bil og ulik geografisk lokalisering av virksomhetene i sentrumsområdet.

Totalt er det 80 prosent av de ansatte i Jernbaneverket og fylkeskommunen som reiser kollektivt til jobben. Dette er nesten dobbelt så mange som i Oslo for øvrig og over tre ganger så mange som for Oslos omegnskommuner. I Jernbaneverket er det tog som dominerer kollektivbruken; 55 prosent av de ansatte benytter dette til og fra jobb. I fylkeskommunen er det spesielt buss som er vanlig for de kollektivreisende, med ca 20 prosent daglige brukere.

Bilbruken er tilsvarende lav og totalt er det 8 prosent av de ansatte i de to virksomhetene som kjører selv og 2 prosent som er passasjerer. Andelen som sykler og går er imidlertid lavere enn for Oslo for øvrig. I Oslo er det 9 prosent som vanligvis sykler til jobb hele veien, mens dette ligger på under 4 prosent for Jernbaneverket og fylkeskommunen.

TØI rapport 1406/2015. Arbeidsreiser til sentrum - En undersøkelse av Akershus fylkeskommune og Jernbaneverket. Forfattere: Tom Erik Julsrud, Randi Hjorthol, Frants Gundersen

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger