Du er her

Færre gratis parkeringsplasser reduserer CO2 -utslipp

Virksomheter som reduserer antallet gratis parkeringsplasser for sine ansatte kan redusere sitt CO2-utslipp betydelig.

Trafikk som en følge av arbeidsreiser er en stor utfordring for Oslo og Akershus. Vekst i bilbasert pendling forventes å gi nedsatt fremkommelighet og økte utslipp av klimagasser i årene fremover, dersom ikke effektive tiltak iverksettes.

Forskere på TØI har analysert seks utvalgte soner/knutepunkt i Oslo og Akershus med mye næringsvirksomhet og mange innpendlere og har studert mulighetene for å få flere av dagens bilister i områdene til å velge andre reisemåter eller øke omfanget med hjemmearbeidsdager.

De seks sonene er Fornebu, Nordbyhagen, Nydalen, Linderud, Blindern og sentrumsområdet. I disse områdene har det blitt gjennomført analyser av pendlingsmønstre, undersøkelser av tiltak som kan endre reisevaner blant reisende til sonene og studier av reisende innenfor en utvalgt.

I rapporten beskrives mulige tiltakspakker for å nå NTPs målsetting om at all vekst i persontransporten skal tas med kollektiv, sykkel eller gange. Tiltak som er viktige er 1) restriktiv parkeringspolitikk; 2) økt frekvens i kollektivtransporten: 3) ny infrastruktur som gir raskere reise/færre bytter; 4) bedre koordinering av kollektivtransport ved knutepunkter; 5) tilrettelegge infrastrukturen for sykkel/gange.

Det kreves en kominasjon av tiltak og i rapporten presenteres forslag til skreddersydde løsninger for de seks områdene:  

  • For reisende til Linderud kan et bedre kollektivtilbud med god tilgang fra hjem og arbeidsplass, få mange til å skifte fra bil til kollektivtransport. En slik effekt vil bli desto større dersom et bedret kollektivtilbud kombineres med økte parkeringsavgifter for de arbeidsreisende.
  • For arbeidsreisende til Nydalen kan et styrket kollektivtilbud, med god tilgang fra hjem og arbeidsplass og færre bytter være effektivt, samt å sørge for bedret infrastruktur for syklende. Elbiler kan være en attraktiv løsning her, spesielt dersom det også kombineres med fordelaktige lokale parkeringstiltak.
  • I sentrum vil en ytterligere innstramming i parkeringstilbudet være særlig effektivt. Elbiler kan være en attraktiv løsning, men det bør i så fall understøttes med fordelaktige lokale parkeringstiltak.
  • Fornebu vil betydelige forbedringer av kollektivtilbudet og begrensninger i parkeringsmulighetene få mange til å bytte fra bil til kollektivtransport. I tillegg vil mange som i dag reiser med bil ønske å benytte mer hjemmekontor. Å tilrettelegge for mer bruk av elbil gjennom lokale tiltak, spesielt rettet mot parkering, vil også være formålstjenlig.
  • Nordbyhagen vil et styrket kollektivtilbud, samt tiltak rettet mot parkering, bedre sykkelvei og fasiliteter på arbeidsplassen, kunne få flere reisende fra bil til kollektivtransport og sykkel. De fleste arbeidsreisende til denne sonen har ikke anledning til å jobbe hjemmefra, mest sannsynlig på grunn av yrke/arbeidsbeskrivelse. Å tilrettelegge for mer bruk av elbil gjennom fordelaktige parkeringstiltak, vil antakeligvis være effektivt for dette området.
  • Blindern vil tiltak for syklister og gående samt lavere priser på kollektivtransport ha positive utslag. Studentboliger bør også lokaliseres nærmere universitetet for å øke andelen syklister og gående.

Utformingen av tiltakspakkene vil avhenge av hvordan samfunnet ellers utvikler seg. I prosjektet er det vurdert tiltakspakkene i lys av to ulike utviklingsscenarioer:

1) I holdningsscenariet har det liten grad funnet sted ytre endringer i samfunnet; bosettingsmønstre og sammensetningen av arbeidsplasser er ikke vesentlig annerledes fra i dag. Det har i noen grad vært en positiv realitetsutvikling i befolkningen. Befolkningen er også blitt langt mer opptatte av miljø, noe som blant annet har bidratt til å gjøre elsykler mer populære.

2) I teknologiscenariet er en økt andel av befolkningen bosatt i sentrumsnære strøk i Oslo og Akershus, de har mer flytende grenser mellom jobb og fritid, og flere jobber innenfor høyteknologiske næringer. Befolkningsgruppen som jobber innenfor høyteknologiske næringer er villige til å pendle langt. Samtidig finnes det en lavinntektsgruppe som i større grad enn i dag vil bo usentralt og med dårlige muligheter for fleksibel arbeidstid og bruk av hjemmekontor. Delingsøkonomien preger reisemiddelvalgene i høyere grad enn i dag.

Rapporten viser at tilgang til gratis parkeringsplasser på jobben har en vesentlig betydning for bilbruken. Det eksisterer en sterk motivasjon i virksomhetene for å bytte fra bil til kollektiv, sykkel og gange. Dette vil kunne gi betydelige reduksjoner i CO2 -utslipp i virksomhetene, spesielt der bilbruken i dag er høy. For eksempel vil Siemens på Linderud kunne reduseres sine CO2 utslipp fra 33 til 21 kg per person/uke, dersom de ansatte som ønsker å la bilen stå gjennomfører dette.

Hele rapporten: TØI rapport 1560/2017. Mer miljøvennlige arbeidsreiser i Oslo og Akershus – tiltak og scenarier. Forfattere: Silvia Olsen, Tom Erik Julsrud, Farideh Ramjerdi, Frants Gundersen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger