Du er her

Eldre ønsker seg bedre tilrettelegging

Eldre i Kristiansand ønsker seg bedre vintervedlikehold, adskilte gang- og sykkelveier, biltrafikken bort fra de viktigste fotgjengerområdene, lavere fartsgrenser, bredere fortau, nedsenkede fortauskanter, flere benker og bedre belysning, særlig ved fotgjengerfelt. 

Blant de fra 80 år og eldre er det rundt 40 prosent som går når de skal gjøre dagligvareinnkjøp.

Dette går fram av et prosjekt hvor TØI har utarbeidet et grunnlag for gåstrategi for eldre i Kristiansand kommune. En omfattende undersøkelse er gjennomført blant aldersgruppen 67 år og eldre. Strategien skal gjøre det mer attraktivt og tryggere å gå.

Blant de fra 80 år og eldre er det rundt 40 prosent som går når de skal gjøre dagligvareinnkjøp, og kvinnene er oftere fotgjengere enn menn. God tilrettelegging er viktig for å kunne opprettholde gode gåvaner og utvikle nye for dem som tidligere har vært bilbrukere.

Etablering av gågrupper er viktig for å motivere de som manglet en turkamerat .

Det er en målsetting med prosjektet at de eldre selv skal bli hørt gjennom alle etapper av prosjektet. Det er også et mål at denne gåstrategien skal, med mindre lokale tilpasninger, kunne anvendes av andre kommuner.

Rapport:
Gåstrategi for eldre – kunnskapsgrunnlag for planlegging i Kristiansand. TØI rapport 1265/2013. Forfattere: Randi Hjorthol, Julie Runde Krogstad, Aud Tennøy 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger