Du er her

Bompengemotstandere er mindre tilfreds med lokaldemokratiet

Men sammenhengen er svak, påpeker forskeren bak undersøkelsen.

Mangel på politisk støtte blir oppfattet som en viktig barriere for å iverksette restriktive transporttiltak, som for eksempel bompenger, parkeringsrestriksjoner og andre lokale tiltak.

I en nylig publisert artikkel forsøker forsker Petter Christiansen å undersøke om det er en sammenheng mellom opplevelse av transporttilbudet, herunder nye, restriktive transporttiltak - som gjerne anses som ‘upopulære’ - og opplevelse av lokaldemokratiet og lokalpolitikere generelt.

Det er aktuelt å forstå hvor sterk en slik sammenheng eventuelt er, med tanke på de utfordringer lokale og nasjonale myndigheter har i arbeidet med å kutte klimagassutslipp fra transportsektoren. Det er goså aktuelt med tanke på at bompenger er viktig for å finansiere ny infrastruktur.

Forskeren baserer sine funn på en representativ undersøkelse blant innbyggere i Oslo, Bergen og Trondheim om opplevelse av lokaldemokratiet og syn på et utvalg av transporttiltak. 3072 personer over 18 år deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført i mars 2017.

Personer som er negative til restriktive tiltak innen transportsektoren er gjerne mindre fornøyd med lokalpolitikere og med lokaldemokratiet generelt.

Tidligere forsking har av den grunn fokusert på å forstå variasjoner av politisk støtte for eller imot restriktive tiltak samt undersøkt strategier for å øke støtten til slike, gjerne upopulære, tiltak. Få studier har analysert om det faktisk er sammenheng mellom politisk støtte og restriktive transporttiltak.

Hele artikkelen: Public support of transport policy instruments, perceived transport quality and satisfaction with democracy. What is the relationship? Author: Petter Christiansen, Transportation Research Part A: Policy and Practice, volume 118, December 2018

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger