Du er her

Barns lekeområder er dårligst i Oslos tetteste bydeler

Forsker Susanne Nordbakke stiller spørsmål om fortetting bidrar til redusert kvalitet av oppvekstmiljøer.

I en artikkel i tidsskriftet Plan har forsker Susanne Nordbakke analysert sammenhengen mellom befolkningstetthet i Oslos bydeler og opplevd oppvekstmiljø.  

Stadig færre barn i Norge leker ute uten voksne til stede. Mens andelen barn i alderen 6-12 år som oppga at de leker ute hver dag var 52 prosent i 2005, var denne andelen sunket til 39 prosent i 2013/14. Nedgangen er størst i Oslo, hvor andelen som leker ute også er lavere i utgangspunktet.

Tidligere forskning viser at det er sammenheng mellom tilgang til parker, grøntområder og ballbane og barns og unges bruk av slike områder. 

Analyser basert på data fra Publikumsundersøkelsen 2014 i Oslo og data om arealbruk og befolkning i samme by, viser at det er en sterk sammenheng mellom hvor misfornøyd/fornøyd folk er med oppvekstmiljøet for henholdsvis barn og unge og hvor tett en bydel er i Oslo, der de som er bosatte i de tetteste bydelene er minst fornøyde. Folk i de tetteste bydelene er også minst fornøyd med tilgang til parker og friområder for barn.

I en fortettet by vil færre selvsagt ha egne hager. Det å ha tilgang til parker, ballbaner, lekeområder og andre uteområder blir desto viktigere for at barn og unge skal kunne være ute. 

Det kan innvendes at folk ikke bare bruker områder i sin egen bydel, men når det gjelder barn og unge er det viktig å at disse har tilgang til områder for rekreasjon og fysisk utfoldelse i sitt umiddelbare lokalmiljø, slik at de slipper å reise for å komme seg til for eksempel en fotballbane.

Myndighetene har et uttalt mål om å fortette byene. Kortere avstander skal gjøre byene mer miljø- og klimavennlige. Hva vet vi egentlig om de sosiale konsekvensene av tettere byer? Prinsippet om å legge til rette for blant annet «god utforming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår over hele landet» er nedfelt i Plan og bygningsloven (PBL 2008, § 1.1), og gjelder dermed også byutviklingspolitikken.

Les hele artikkelen i Plan, Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regionale- og byutvikling 2/2018.

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger