Du er her

Barn leker mindre ute enn tidligere

I løpet av perioden mellom 2005 og 2013/14 har det vært en tydelig nedgang i utelek blant barn i aldersgruppen 6-12 år. I 2005 lekte halvparten utendørs hver dag, mens dette var sunket til i underkant av 40 prosent i 2013/14. Samtidig er det flere barn som deltar i organiserte fritidsaktiviteter, spesielt sportsaktiviteter.

Resultatene tyder på at jo mer et barn er aktiv utenfor hjemmet – uavhengig av om det er organisert eller ikke,  jo mer tilbringer barn tid med venner, viser rapporten.

Andelen barn som deltar i en eller annen form for organisert sportsaktivitet økte fra 77 til 83 prosent fra 2005 til 2013/14. Deltakelse i andre organiserte aktivitetene er mer konstant.  

Det er lite som tyder på at deltakelse i det organiserte fritidsliv binder opp tid barn kunne hatt til å leke utendørs uten tilsyn av voksne. I noen tilfeller ser vi at jo flere organiserte aktiviteter man deltar i, jo mer leker/oppholder barn seg utendørs og omvendt.

Når det gjelder grad av sosialt samvær med venner, er det tydelig at jo flere organiserte aktiviteter barn deltar i, jo oftere er de på besøk hos venner og venninner. Og videre, de som oftere leker/oppholder seg utendørs utenom skoletid uten tilsyn er oftere sammen med venner enn de som ikke leker så mye ute.

Generelt tyder disse resultatene på at jo mer et barn er aktiv utenfor hjemmet – uavhengig av om det er organisert eller ikke,  jo mer tilbringer barn tid med venner, viser rapporten.

43 prosent av foreldrene oppfatter at trafikken legger noen begrensninger for hvor barna kan være ute å leke, men bare fire prosent svarer at de oppfatter at trafikken legger store begrensninger på dette. I områder der det er litt eller mye gjennomgangstrafikk rundt boligen er det også flere foreldre som opplever at trafikken legger begrensninger på hvor mye barnet kan leke enn i andre typer trafikkmiljøer rundt boligen.

Etter at rapporten var ferdig er det gjort mer spesifikke analyser av endringen i barns deltakelse i organisert fritidsliv.

Blant de som deltar i organiserte aktiviteter er det en tendens til økt hyppighet, fra 2,4 til 2,5 ganger i uka i perioden 2005 til 2013/14. Dette er ikke en stor økning, men ser vi nærmere på fordelingene i ulike aldersgrupper, finner vi at det har vært en signifikant økning i antall aktiviteter per uke blant barn i alderen 10-12 år i perioden, sier forsker Susanne Nordbakke.

Hvor ofte barn deltar i organiserte aktiviteter i løpet av en uke i henholdsvis 2005 og i 2013/14. Prosent.

Mens 53 prosent av 10-12 åringene deltok i organiserte aktiviteter 3 ganger eller oftere pr uke i 2005, er denne andelen 66 prosent i 2013/14. Dette er aktiviteter barna vanligvis gjør, og trolig kommer cuper, kamper og konkurranser i tillegg.

- Vi kan også se at andelen barn som oppgir at de ikke deltar i en organiserte aktivitet har blitt redusert i perioden, sier Nordbakke.

Denne endringen er signifikant. Spesielt stor nedgang i andelen som ikke deltar i organiserte aktiviteter er det blant de yngste (6-7 år) barna. Også denne endringen er signifikant.

Andel barn som aldri deltar i organiserte aktiviteter i løpet av en uke. Prosent.

Denne undersøkelsen er den andre landsomfattende spørreundersøkelsen som omhandler aktiviteter og reisevaner for barn i alderen 6-12 år. De første ble gjort i 2005, og begge to er gjort i tilknytning til de nasjonale reisevaneundersøkelsene (RVU).

Rapport:
Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14. TØI rapport 1413/2015
Forfattere: Randi Hjorthol, Susanne Nordbakke

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger