TØI-seminar 25. januar

Behov for data om varelevering i by

TØI arrangerte seminar med hensikt å få fram informasjon om kommuner og byers databehov for å løse utfordringer knyttet til logistikk og varelevering i by, samt å identifisere datakilder.

Totalt deltok 23 personer på seminaret. Stat, fylke og kommuner fra offentlig sektor, samt handelsstandsforening, bransjeorganisasjoner og konsulenter fra privat sektor var representert.

Programmet var dedikert til både presentasjoner og gruppearbeid, slik at deltakerne i samarbeid kunne adressere problemstillingene, presentere behov og komme med forslag til løsning.

Karin Fossheim og Olav Eidhammer presenterte NORSULP-prosjektet og viktigheten av å inkludere varetransport i kommunal planlegging.

Inger Beate Hovi snakket om eksisterende statistikk for bylogistikk og hvilke muligheter og begrensninger som ligger i disse, mens Tale Ørving presenterte konkrete eksempler på analysemuligheter og evalueringer. Av praktiske eksempler presenterte Sigurd Ur fremgangsmåten og resultater fra Rogaland fylkeskommune sin undersøkelse blant varemottakere i Stavanger sentrum. Elise Caspersen avsluttet presentasjonene med sin undersøkelse av næringstrafikk i Groruddalen i Oslo.

Mellom disse presentasjonene var det først en diskusjon om hvilke data som mangler i kommunal planlegging før det ble diskutert hvilke data som trengs for å løse utfordringer rundt: 1) varemottak og lasting/lossing fra gate, 2) fremkommelighet, 3) kommunal planlegging og utbygging og 4) sikkerhet og samhandling med andre trafikanter.

Det kom mange gode innspill i diskusjonene som vil bli bearbeidet videre i NORSULP prosjektet. Hovedkonklusjonene var at man må identifisere tidstyvene i varetransport – ingen aktører ønsker ineffektiv godstransport. I tillegg ble det påpekt at man må huske på at nyttetransport ikke bare er varelevering med store kjøretøy. Mye av leveransene gjennomføres med varebiler og personbiler som ikke trenger løyve.

Det ble også presisert at en ikke bare må se på sisteledd-transporten, men på hele verdikjeden, fordi mye av premissene for vareleveringen kommer fra steder vi har liten mulighet til å påvirke. Et poeng var at man bør være flink til å stimulere til nettverksbygging og møteplasser mellom ulike aktører, men det er viktig at dette arbeidet gjenspeiles i konkrete handlinger.

Resultatene og diskusjonene fra dagen vil inkluderes i det videre arbeidet i NORSULP og gjøres tilgjengelig for de som er interesserte i en TØI-rapport/NORSULP-notat. Vi gir beskjed når den er ferdig kvalitetssikret.

Takk for deltakelsen!

Mer informasjon om våre pågående prosjekter finnes her.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger