Du er her

Vi reiser 1 time og 11 minutter daglig

I gjennomsnitt reiser vi 43,2 kilometer og vi bruker 1 time og 11 minutter på reisingen hver dag. Det blir rundt 30 mil i uken og drøye 400 timer i året.

Dette viser TØIs nøkkelrapport fra siste Nasjonal reisevaneundersøkelse.

Nasjonal reisevaneundersøkelse RVU 2018/19 inneholder intervjuer med 88.548 personer i alderen 13 år og eldre. Dataene for de to årene er satt sammen og vektet til et ettårig materiale representativt for reiseaktiviteten på befolkningsnivå en gjennomsnittsdag. Nøkkeltallene i TØI-rapporten er basert på 263.602 daglige reiser, med gjennomsnittlig samlet reiselengde- og tid per dag per person på 43,2 km og 71 minutter. Dette er omtrent som i Reisevaneundersøkelsen RVU 2013/14. Dataene nøkkelrapporten baseres på er hentet ut før pandemien som stengte ned verden mars 2020.

Nasjonal reisevaneundersøkelse registrerer kontinuerlig hvordan befolkningen reiser og gir viktig informasjon om reisemønster og transportmiddelbruk. Undersøkelsene gir informasjon om omfanget av folks reiser, hvorfor folk reiser, hvordan folk reiser og hvordan reiseaktiviteten varierer mellom ulike befolkningsgrupper og bostedsområder. Alle transportmåter inngår; både vanlige, korte fotturer, og mer sjeldne og lengre reiser.

Disse dataene brukes blant annet i transportmodellene som er et viktig verktøy for myndighetenes satsning på transport.

Det har tidligere vært produsert syv nasjonale reisevaneundersøkelser (1985, 1992, 1998, 2001, 2005, 2009 og 2013/14). De senere årene har datainnsamlingen skjedd kontinuerlig. Dette er noen flere facts fra nøkkelrapporten:

 • De som reiser lengst og bruker mest tid på reiser i løpet av en gjennomsnittlig dag er: Menn, personer i aldersgruppen 45-66 år, husstander med høy inntekt og yrkesaktive med lang arbeidstid
 • Reiselengdene er kortest for bosatte i de større byene
 • Mer enn halvparten av reisene foretas som bilfører
 • 1 av 5 daglige reiser foregår til fots
 • 5 prosent av reisene foregår med sykkel
 • 11 prosent av reisene skjer med kollektivtransport
 • Kollektivandelen har en jevn økning fra 1992 til 2018/19
 • Kollektivandelen øker mest i de største byene hvor reiseavstandene er kortest
 • Høyest kollektivandel har befolkningen i Oslo
 • 57 prosent har svært god eller god tilgang til kollektivtransport
 • 85 prosent tilhører en husholdning med tilgang til bil
 • Gjennomsnittshusstanden har 1,4 biler
 • 96 prosent av alle husstander med bil har parkeringsplass i nærheten av boligen
 • 80 prosent av de som kjører bil til arbeid har tilgang til parkeringsplass
 • 72 prosent av befolkningen eier eller disponerer sykkel

På grunn av nye datainnsamlingsmetoder de senere årene er endringer fra tidligere nøkkeltall ikke nødvendigvis kun et resultat av reelle endringer i befolkningens reiseaktivitet. Nye intervjumetoder kan ha bidratt til lavere antall daglige reiser, både ved å fange opp flere som ikke reiste, og ved en viss underrapportering av de korte ærendene man tar underveis mellom andre reisemål, for eksempel at man på vei hjem fra jobb stopper innom barnehagen eller matbutikken. Dette kan bidra til å forklare at undersøkelsen viser en nedgang på hele 12 prosent i antall daglige reiser per person.

Det kan også forklare hvorfor tallene viser et bortfall av en del omsorg-/følgereiser og handleturer, men liten eller ingen nedgang i arbeidsreiser og reiser til/fra fritidsformål.

De nasjonale reisevaneundersøkelsene er finansiert av Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Nye veier AS, Kystverket og Avinor

Rapport: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2018/19 – nøkkelrapport. TØI-rapport 1835/2021. Forfattere: Berit Grue, Iratxe Landa-Mata, Bjørg Langset Flotve

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger