Du er her

Tett bosetting reduserer bilbruken

I større byer og tettsteder er det en klar sammenheng mellom befolkningstetthet og antall personer som velger bort bilen. På mindre steder er denne tendensen svakere eller ikke-eksisterende.

Dette viser en fersk TØI-rapport som har sett på forbindelsen mellom befolkningstetthet og reisevaner. Både bystørrelse og bystruktur har en sammenheng med befolkningens transportmiddelvalg og hvor langt man reiser

I byer og tettsteder med over 30 000 innbyggere finner man en klar sammenheng mellom befolkningstetthet og antall personer som oftere velger kollektivtransport, sykkel og gange fremfor bil. Når tettheten øker, går bilbruken ned.

På mindre steder blir den tendensen svakere eller nesten ikke-eksisterende. Bilandelen synker noe i mellomstore byer, men på små tettsteder er bilandelen omtrent uendret når tettheten øker. Mindre steder er i mange tilfeller preget av spredt arealbruk med store avstander mellom arbeidsplass og bolig.

Funnene i rapporten peker på at utbygging av kollektivtilbud eller fortetting av arealbruk ikke alene er nok til at folk lar bilen stå i Distrikts-Norge, men kombinasjonen kan gi en effekt på bilbruken.

Bilandel, etter tettstedskategori og befolkningstetthet (pers. pr. km2). Prosent.

Redusert bilbruk utenfor storbyene

Det er en utfordring å få redusert bilbruken på mindre steder. Over halvparten av Norges befolkning bor i mindre byer og tettsteder, og dermed utenfor områdene som dekkes av byvekstavtalene. Deres reisevaner har likevel en påvirkning på belastningene fra luftforurensning, veislitasje, ulykker og støy. Selv om man ofte finner en klar sammenheng mellom befolkningstetthet og kollektivtransport-bruk kan ikke alt løses gjennom fortetting, man må også forbedre kollektivtilbudet på steder hvor det ikke finnes noe reelt alternativ til bilen.

Reisevaner i Viken og Oslo fylker

Tallene fra undersøkelser i Viken og Oslo støtter stort sett funnene i den nasjonale oversikten; nemlig at antall reiser med kollektivtransport, sykkel og gange øker når tettheten øker.

Men undersøkelsen fra Viken viser også en interessant forskjell fra den nasjonale oversikten: I noen av de små tettstedene er det klart flere som reiser kollektivt når de bor i befolkningstette nabolag. Dette skyldes trolig at mange pendler til jobb i Oslo. Avstanden til Oslo sentrum spiller også en viktig rolle når man ser på transportmiddelbruk i Viken: De som bor under 25 km fra Oslo sentrum kjører betraktelig mindre bil enn de som bor lengre unna, som figuren nedenfor viser.

Transportmiddelfordeling på reiser i Viken under 100 km som starter i hjemmet, etter avstand til Oslo sentrum. Prosent.

Rapporten viser altså at en tett bystruktur, der mange bor i samme område, har en sterkere effekt på transportmiddelbruk i store byer enn i mindre byer og tettsteder. Samtidig har avstanden til en storby mye å si i små tettsteder, der pendling med kollektivtransport er utbredt.

Studien er finansiert av Statens vegvesen. 

Rapport: Bystørrelse og reisevaner. TØI-rapport 1986/2020. Forfatter: Erik Bjørnson Lunke

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger