Du er her

Stort forbedringspotensial rundt arbeidsforholdene til utenlandske vogntogsjåfører

Sjåførene etterlyser bedre rasteplassfasiliteter og overnattingssteder, kortere kjøreperioder og bedre lønnsforhold.

Dette kommer frem i en ny TØI-rapport hvor 260 sjåfører av rumensk- og bulgarsk-registrerte lastebiler er intervjuet. 68 prosent var rumenere, 23 prosent bulgarere, mens den siste andelen var fra Makedonia.

På tross av stort forbedringspotensial på flere områder viser studien at flertallet av de rumenske og bulgarske sjåførene som kjører til Norge har fast lønn og arbeidsledighets- og sykelønnsordninger. De fleste har også arbeidsgivere som tilbyr helse- og pensjonsforsikring. Om lag halvparten hadde hatt inntekt på 2000 Euro eller mer i måneden før intervjuene (januar 2018), men de opplevde ofte betydelige forskjeller i inntekten avhengig av om de kjørte eller var hjemme og ventet på transportoppdrag. En god del sjåfører rapporterte at de i sistnevnte situasjon fikk minstelønn for sjåfører i hjemlandet.

Når det gjelder ytelser ved sykdom eller arbeidsledighet oppga alle sjåførene at de vil motta slike ytelser i hjemlandet. De fleste hadde også arbeidsgivere som bidrar til sosiale ordninger som helseforsikring, arbeidsledighetsforsikring og pensjonsforsikring.

Sjåførene var borte fra hjemlandet sitt i lange perioder. 69 prosent hadde vært borte lenger enn én uke på intervjutidspunktet. I gjennomsnitt hadde sjåførene vært hjemmefra fire uker, mens en liten prosent hadde vært hjemmefra i mer enn 12 uker. Selv om sjåførene er borte lenge av gangen oppholder de seg ikke så lenge i Norge. Ni av ti sjåfører hadde vært i Norge i to dager eller kortere på intervjutidspunktet. 94 prosent hadde med last da de kom inn i landet, og lite tyder på at brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene er særlig utbredt.

Hele 7 av 10 sover alltid i bilen. Dette ble ofte oppfattet som en belastning, men det var også mange som opplevde at det var stor risiko for at lasten skulle bli stjålet knyttet til å sove et annet sted enn bilen når man kjørte på kontinentet. I tillegg var en del av overnattingsstedene de ble tilbudt av en så dårlig kvalitet at de foretrakk å sove i egen bil.

Når det gjelder de norske rasteplassene fortalte sjåførene at disse ble oppfattet som trygge, men at de stort sett var av i dårlig forfatning med få fasiliteter. Særlig ble det uttrykt ønsker om bedre muligheter for å kunne dusje, både for kvinner og menn, samt å kunne få vasket og tørket tøy.

Sjåførene ble intervjuet på rasteplasser rundt Oslo og intervjuene ble gjennomført av rumenske og bulgarskspråklige intervjuere i perioden februar-juni 2018.

Rapporten er laget i samarbeid med Fafo og på oppdrag fra Treparts bransjeprogram for transport.

Rapport: På oppdrag – Rumenske og bulgarske langtransportsjåfører i Norge. TØI-rapport 1779/2020. Forfattere: Kåre Skollerud, Guri Natalie Jordbakke, Tor-Olav Nævestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger