Du er her

Opplever flere utfordringer ved bruk av offentlig transport

Trengsel, folkemengder og negative opplevelser med personell er barrierer for personer med psykososiale funksjonsnedsettelser når de skal bruke offentlig transport. Covid-19 pandemien har gitt ytterligere utfordringer.

Det framkommer i en ny rapport fra TØI som tar for seg universell utforming av transportsystemer for personer med psykososiale funksjonsnedsettelser og effekter av COVID-19.

I tillegg til de nevnte barrierene kommer en lang rekke faktorer som manglende tilgang på offentlig transport, ventetid og reiser med flere ledd, økonomi, manglende toalettfasiliteter, etc.

Pandemien har også ført til at denne gruppen har fått nye barrierer knyttet til bruk av munnbind og smitteangst. Avstandsreglene under nedstenging gjorde det derimot lettere å reise med kollektiv. Til tross for dette er hovedtendensen etter pandemien at informantene enten har gått over til å reise mindre og/eller har gått over til å bruke bil i større grad enn tidligere, hvor de har valgt kollektiv.

Studien bygger på dybdeintervjuer med 8 informanter. Rapporten er finansiert av BUFDIR.

Rapport: Universell utforming av transportsystemer for personer med psykososiale funksjonsnedsettelser og effekter av COVID-19. TØI rapport 1894/2022. Forfatter: Anja Fleten Nielsen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger