Du er her

Fredrikstad-folk fornøyde med innfartsparkering

Folk i Fredrikstad er godt fornøyde med tilbudet om innfartsparkering og oppgir at de kjører mindre bil. Men de er ikke villige til å betale for parkeringen.

Da kommunen opprettet bomring rundt Fredrikstad by høsten 2019 opprettet de også fire innfartsparkeringsplasser utenfor bomringen. Disse skulle lette på bilavhengigheten og gjøre det enkelt å besøke byen uten bil.

En ny TØI-rapport dokumenterer effekten av tiltaket. Den viser at folk er godt fornøyde med tilbudet, men de fleste vil ikke betale for parkeringen. Kun 1 av 5 åpnet for betaling og da maks 50 kroner i måneden.

De fleste som svarte på spørreundersøkelsen oppga at de kjørte mindre bil enn før og at innfartsparkering bidro til denne endringen. To av tre brukere svarer at de ville kjørt bil hele veien til reisemålet dersom innfartsparkering ikke var et alternativ.

Samtidig viser trafikktellinger at bilbruken i Fredrikstad sommeren 2020 er på samme nivå som året før. Man kan ikke utelukke at Covid 19-pandemien har hatt en innvirkning på transportmiddelbruken og gitt økt bilbruk og mindre bruk av kollektivtransport.

Færre bilturer til sentrum

De fleste foretar færre bilturer etter at bomringen ble etablert og ofte planlegger slik at de foretar flere ærender når de først reiser til sentrum. Generelt foretar folk oftere ærender utenfor bomringen.

Alt i alt tyder svarene på at bilbruken har blitt noe redusert som følge av bomringen, og at dette også til en viss grad har ført til at færre besøker Fredrikstad sentrum eller at man foretar færre reiser dit totalt sett. Bomringen kan altså antas å ha en avvisende effekt på bilbruk i sentrum, mens innfartsparkeringene bidrar til at en del likevel besøker sentrum. 

Når de har parkert bilen sin på en innfartsparkering reiser over halvparten videre med sykkel eller til fots. Bare én fjerdedel reiste videre med kollektivtransport.

Rapporten er finansiert av

Rapport: Evaluering av innfartsparkering i Fredrikstad. TØI-rapport 1809/2020. Forfatter: Erik Bjørnson Lunke

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger