Du er her

Folk må bo veldig tett for at kollektivtransport skal utkonkurrere bilen

I Viken og Oslo er det er kun i de 20 prosent tettest befolkede nabolagene at kollektivtransport utkonkurrerer bilen.

Fortetting er en viktig strategi for å oppnå målsetninger om mer miljøvennlig transport. I en ny TØI-rapport ser man på om økt tetthet faktisk bidrar til lavere bilbruk og om andre virkemidler også kan få folk til å benytte kollektivtransport fremfor bilen.

Studien viser at å bygge tett i sentrale strøk og rundt kollektivknutepunkter er et viktig grep for å bygge bærekraftige byer og tettsteder, men når man spør hvor tett man faktisk må bygge og bo for å oppnå bærekraftige transportløsninger viser rapporten at i Viken og Oslo er det kun i de 20 prosent tettest befolkede nabolagene at kollektivandelen er høyere enn bilandelen.

Det betyr at man må opp i tetthet på minst 3.200 personer per km2 før bilandelen kommer under 50 prosent. Ser man på punktet hvor kollektivandelen er høyere enn bilandelen må vi opp i en tetthet på minst 6.000 personer per km2.  

Figur 1.

Rapporten peker på andre faktorer som også kan bidra til miljøvennlige reisevaner. Ved å korte ned tiden det tar å reise med kollektivtransport på en gitt strekning sammenlignet med å kjøre bil vil det kunne ha like stor effekt som fortetting. Det kan tyde på at det ville være hensiktsmessig for eksempel å omdisponere veiareal til kollektivtransport. Dette viser viktigheten av å vurdere flere tiltak enn kun fortetting i diskusjonen om hvordan vi skal oppnå mål om redusert bilbruk og økt bruk av kollektivtransport.

Rapporten er finansiert av Regionale forskningsfond Viken, Viken fylkeskommune

Oppslagsbilde: Ruter

Rapport: Tett eller tilgjengelig? En studie av tetthet, tilgjengelighet og reisevaner i Viken og Oslo. TØI-rapport 1827/2020. Forfattere: Erik Bjørnson Lunke og Øystein Engebretsen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger