Du er her

Folk bruker bilen fordi de vil, ikke bare fordi de må

Hvorvidt folk bruker bil eller kollektivtransport, sykkel og gange i hverdagen er ofte holdningsstyrt og ikke nødvendigvis et resultat av manglende alternativer.

Myndighetene arbeider for å nå nullvekstmålet for biltrafikken. For å kunne iverksette treffsikre tiltak trenger de mer kunnskap om hva som ligger bak folks transportmiddelvalg, bilbruk og bilbruksvaner.

Tidligere studier har vist at faktorer som økonomi, tid, distanse, tilgjengelighet, parkeringsmuligheter og bosted har betydning for folks bilbruk. En ny TØI-rapport avdekker at verdisyn, holdninger, livsstil og opplevelse også teller når folk velger transportmiddel i hverdagen.

Studien baserer seg på en landsdekkende spørreundersøkelse. Den viser en sterk sammenheng mellom hvor ofte folk bruker bilen (og i hvilken grad de i hverdagen kombinerer bilen med andre transportmidler), og deres holdninger til miljø, bilbruk, transportpolitiske tiltak og andre samfunnsspørsmål. Dataene etablerer to grupper; de med «tradisjonelle bilvennlige holdninger» og de med «moderne miljøvennlige holdninger».

Studien skiller mellom ulike transportprofiler etter hvor ofte man bruker bil i løpet av en uke: «Rene bilbrukere», «Bil og kollektivbrukere», «Bil og sykkelbrukere», «Multibrukere (både bil, kollektivt og sykkel), «kollektiv- og sykkelbrukere», «rene kollektivbrukere» og «rene sykkelbrukere».

De største forskjellene i holdninger finner man mellom rene bilbrukere og multibrukere. Flere rene bilbrukere mener bilen er noe mer enn et praktisk fremkomstmiddel. De har interesse for bil, liker å kjøre bil og bruker bilen stort sett alltid. Multibrukerne anser bilen mer som et praktisk fremkomstmiddel og har generelt en større interesse for klima og miljø. Rene bilbrukere mener i større grad enn multibrukere at man blir mer avhengig av bil når man får barn. Dette til tross for at andelen med barn er større blant multibrukerne.. En god del færre rene bilbrukere foretrekker utslippsfrie biler enn multibrukerne.

Når det gjelder arbeidsreiser, teller tid, økonomi og tilgang til kollektivtransport mest. Bilen gir mer frihet til å velge når man vil reise og gir i tillegg folk mer kontroll over arbeidsreisen. Hvorvidt man velger bort bilen på arbeidsreisen avhenger i stor grad av hvilke holdninger man har til bil, miljø og transportpolitiske tiltak.  

Rapporten er laget på oppdrag for Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor.

Rapport: Bilbruk i hverdagslivet – et reelt valg eller en strukturell tvang? Om begrunnelser for og holdninger til bilbruk. TØI-rapport 1834/2021. Forfattere: Susanne T. Dale Nordbakke og Erik Bjørnson Lunke

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger