Du er her

Tema for masteroppgave:

Hvordan forbedre kollektivtrafikkens konkurransekraft?

Hvordan bør byer og kollektivsystemer utvikles for at kollektivtrafikk (og gåing og sykling) kan øke sin konkurransekraft vs. personbilens?

Dette skal vi undersøke i et fireårig prosjekt som heter 'IPTC: Public transport and urban development: Improving public transport competitiveness versus the private car'. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Vi skal også undersøke hvilke endringer i plan- og beslutningsprosesser som må til for at utviklingen skal styres i en slik retning. Det skal gjennomføres undersøkelser i ni norske byer.

Vi ønsker å knytte til oss masterstudenter som kan bidra inn i og dra nytte av prosjektet. Vi ser for oss at dere bidrar med datainnsamling i hht. oppsett vi har laget for prosjektet, som dere bruker i egne analyser i masteroppgaven. Vi kan bidra som biveiledere for oppgaver som er relevante for oss.

Vi ser for oss at masterstudenter kan undersøke:

  • Hvor langt går kollektivpassasjerer til og fra holdeplass, og hvordan påvirker kvaliteter ved omgivelsene hvor langt de går (walkability)? Vi har utviklet et spørreskjema til bruk for å intervjue passasjerer på holdeplasser og om bord.
  • Hvordan påvirker endringer i kollektivtilbudet passasjertallene på enkeltlinjer, og hvordan reiste nye passasjerer før?
  • Hvordan påvirker bystrukturen hvor konkurransedyktig kollektivtrafikken er? Hvordan bør byene utvikles om kollektivtrafikkens konkurransekraft versus bilens skal være sterk?
  • Hva slags analyser gjennomføres i forbindelse med endring av kollektivtilbudet, hva slags plan- og beslutningsprosesser gjennomføres og hvem medvirker i prosessene? Hvordan påvirker måtene dette gjøres på hvilke planer som lages og vedtas?
  • Hvordan kan effekter av endringer i kollektivtilbudet på passasjertall beskrives bedre i GIS-modeller?
  • Vi er også åpne for oppgaver som undersøker andre sider (enn de nevnt over) ved hva som påvirker kollektivtrafikkens konkurransekraft, men i dette prosjektet har vi fokus på den fysiske utviklingen og de prosessene hvor denne utviklingen planlegges og besluttes.

Dette kan være interessant for ulike studenter: planleggere, ingeniører, samfunnsgeografer, samfunnsøkonomer, sosiologer og statsvitere, mm.

Se mer om prosjektet her.

Kontaktperson: Aud Tennøy og Eva-Gurine Skartland

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger