logo

Søk

Du er her

Huritgladere bør bygges tettere for å gi optimal lading

Forskere har analysert faktisk bruk av hurtigladere i Norge.

Analyse av faktisk bruk av hurtigladere i to operatørers nettverk fra januar 2016 til februar 2018 viser at det er stor variasjon i oppnådd ladeeffekt mellom brukere, årstider, biltyper og steder.

Det har tidligere vært lite kjent hvordan faktisk bruk av hurtigladere har vært.

I rapporten kommer det frem at:  

 • Elbiler fikk i gjennomsnitt i 2017 ca. 4-6 prosent av energien de bruker fra hurtigladere. Rekkevidden ble forlenget tilsvarende.
 • 98% av de som hurtiglader på en dag gjør det en gang, rundt 2% gjør det flere ganger. Sistnevnte er sannsynligvis på langtur.
 • Gjennomsnittlig ladeeffekt var i 2017 30,5 kW, ladetiden var 20,3 min. og det ble hurtigladet i gjennomsnitt 9,6 kWh energi. Ladetid og energi ladet følger en normaldistribusjon rundt disse verdiene.
 • Mange opplever en lav ladeeffekt på grunn en del elbil­modellers begrensede evne til å ta imot hurtiglading under ugunstige klimaforhold.
 • Den lave ladeeffekten kan lede til lenger ladekøer og et behov for flere ladere.

Forskerne anbefaler:

 • Kortere avstand mellom laderne vil hjelpe fordi brukere da ikke trenger å lade batteriet opp mot 100 prosent for å kunne kjøre videre til neste lademulighet. Myndighetene bør derfor vurdere å kreve kortere avstand mellom ladere langs hovedveiene i fremtidige støtteordninger.
 • Offentlig støtte er fortsatt avgjørende for å bygge ut et velfungerende hurtigladernettverk.
 • Bilprodusenter må sørge for bedre løsninger for klimatisering av batteriene, slik at evnen til rask hurtiglading opprettholdes i kulde.

Teslas ladenettverk pekes på som velfungerende i en tidlig fase for innføringen av elbiler i personbilmarkedet, men Teslas stasjoner tar verdifull plass og kapasitet, noe som kan bli en utfordring når markedet vokser raskt og flere bilmodeller lanseres.

Rapporten er skrevet som en del av ELAN-prosjektet og er finansiert av Forskningsrådet.

Hele rapporten: Charging into the future – Analysis of fast charger usage. TOI report: 1682/2019. Author: Erik Figenbaum  

 • Avgiftsomlegging kan nå målet om lavere CO2-utslipp fra nye biler

  Ved å legge om engangsavgiften på nye biler kan Stortingets mål om å redusere det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler solgt i 2020 til 85g/km nås.

 • Elsykler på frammarsj

  Motbakker reduserer sykkelbruken. Elektriske sykler kan endre på dette. Fra 2008 til 2012 har antallet elektriske sykler som årlig selges i Europa steget fra 300.000 til over to millioner.

 • Restriksjoner på dieselbiler i byene

  Dagens dieseldrevne personbiler med partikkelfilter slipper ut inntil 70 ganger mer NO2 enn en tilsvarende bensinbil. For å redusere utslippene i de største byene hvor grenseverdiene overskrides, er det viktig å begrense innfasingen av slike biler inntil Euro 6-kravene trer i kraft i 2015.

 • Klimafokuset svekkes underveis

  Overordnete målsettinger om å redusere utslippene av klimagasser forsvinner ofte når det kommer til praktisk handling. TØI har på oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet sett nærmere på hvordan en prosessevaluering kan bidra til bedre måloppnåelse i klimapolitikken.

 • Elektrifisering av lette kjøretøy kan redusere energibruken med inntil 76 prosent

  En massiv overgang til elektrisk framdrift kan redusere de direkte CO2-utslippene for lette kjøretøy med inntil 97 prosent og energibruken med inntil 76 prosent. Eventuelle CO2-utslipp fra selve strømproduksjonen er holdt utenfor.

 • Avgift på biodiesel – god eller dårlig miljøpolitikk?

  Den siste tidens debatt om gjeninnføring av avgift på biodrivstoff kan gi inntrykk av at dette er et ubetinget miljøpolitisk tilbakeskritt. Det er ikke nødvendigvis riktig.

 • Hva kjennetegner miljøvennlig bytransport?

  Hva kjennetegner egentlig miljøvennlig bytransport? TØI har foreslått et sett med indikatorer som gjør det mulig å sammenlikne miljøtilstanden i ulike byer, og samtidig fungere som et verktøy i miljøarbeidet.

 • Skal finne de grønne transportløsningene

  TØI og CICERO med partnere er tildelt nær 30 millioner kroner til forskningsprogrammet TEMPO som skal gi kunnskap om hvordan man best kan få til en miljøvennlig transportpolitikk. Støtten er gitt gjennom programstyret i RENERGI i Norges forskningsråd.

 • Mangel på møteplasser

  Veitvet/Sletteløkka-området i Groruddalen mangler gode fysiske, sosiale og kulturelle møteplasser. Det viser en stedsanalyse utført av CIVITAS og TØI. Stedet har har en rask endring i befolkningssammensetningen, hvor eldre norske blir boende mens yngre norskættede flytter og blir erstattet av innvandrerfamilier.

 • Kreativ byutvikling i Porsgrunn

  Porsgrunns byplanprosjekt ”kreativ byutvikling” ble satt i gang i forbindelse med feiring av byens 200-årsjubileum i 2007. Prosjektet har benyttet kultur som drivkraft i byutviklingen.

Viser fra 51 til 60 av totalt 60 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas