Du er her

Restriksjoner på dieselbiler i byene

Dagens dieseldrevne personbiler med partikkelfilter slipper ut inntil 70 ganger mer NO2 enn en tilsvarende bensinbil. For å redusere utslippene i de største byene hvor grenseverdiene overskrides, er det viktig å begrense innfasingen av slike biler inntil Euro 6-kravene trer i kraft i 2015.

 Andlen dieselbiler har steget sterkt de senere årene, noe som har bidratt til dårlig luftkvalitet i de største byene.

I flere av landets største byer, og da særlig i Oslo, Bergen og Trondheim, overskrides grenseverdiene for NO2. TØI har på oppdrag fra Statens vegvesen vurdert lavutslippssoner som et virkemiddel for å redusere utslippene fra biltrafikken.

Slike soner er i utstrakt bruk i Europa, men da særlig for å begrense partikkelutslippene. Hvis ikke bilene tilfredsstiller utslippskravene, får de ikke kjøre inn i sonen. Alternativt må de betale et gebyr.

Forurensingsforskriften for NO2 trådte i kraft i 2010, og tiltak for å komme under grenseverdiene skal være gjennomført innen tre år. Fristen kan utsettes ytterligere etter søknad, det vil si frem til 2015. Utsettelsen skal godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Insentiver for å redusere salget av dieselbiler i byene til fordel for bensinbiler og hybridbiler, er et viktig tiltak for å bedre luftkvaliteten. Et annet tiltak er å skifte ut dieselbusser med gassbusser.

Signaler om at det i framtiden kan bli innført lavutslippssoner i byene, eller andre restriksjoner på bruk av dieselbiler, kan bidra til at folk i økende grad kjøper bensinbiler eller hybridbiler med lave utslipp av NO2

Hvorvidt lavutslippssoner er et egnet tiltak, må vurderes for hvert enkelt område der overskridelser av grenseverdiene for NO2 forekommer. Slike soner kan kreve så sterke virkemidler at det kan bli vanskelig å få aksept for gjennomføring.

Det er uansett viktig å utarbeide en hjemmel for innføring av slike soner, slik at kommunene gis det nødvendige handlingsrom. For å være forberedt bør en også utrede hvor stor reduksjon i NO2-utslippene som er nødvendig for å overholde grenseverdiene.
 
Rapport:
Lavutslippssoner. Tiltak for å redusere NO2-utslippene. TØI rapport 1216/2012. Forfattere: Harald Aas, Rolf Hagman, Silvia Olsen, Jardar Andersen, Astrid Amundsen
 

Viser fra 1 til 10 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger