Du er her

Restriksjoner på dieselbiler i byene

Dagens dieseldrevne personbiler med partikkelfilter slipper ut inntil 70 ganger mer NO2 enn en tilsvarende bensinbil. For å redusere utslippene i de største byene hvor grenseverdiene overskrides, er det viktig å begrense innfasingen av slike biler inntil Euro 6-kravene trer i kraft i 2015.

 Andlen dieselbiler har steget sterkt de senere årene, noe som har bidratt til dårlig luftkvalitet i de største byene.

I flere av landets største byer, og da særlig i Oslo, Bergen og Trondheim, overskrides grenseverdiene for NO2. TØI har på oppdrag fra Statens vegvesen vurdert lavutslippssoner som et virkemiddel for å redusere utslippene fra biltrafikken.

Slike soner er i utstrakt bruk i Europa, men da særlig for å begrense partikkelutslippene. Hvis ikke bilene tilfredsstiller utslippskravene, får de ikke kjøre inn i sonen. Alternativt må de betale et gebyr.

Forurensingsforskriften for NO2 trådte i kraft i 2010, og tiltak for å komme under grenseverdiene skal være gjennomført innen tre år. Fristen kan utsettes ytterligere etter søknad, det vil si frem til 2015. Utsettelsen skal godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Insentiver for å redusere salget av dieselbiler i byene til fordel for bensinbiler og hybridbiler, er et viktig tiltak for å bedre luftkvaliteten. Et annet tiltak er å skifte ut dieselbusser med gassbusser.

Signaler om at det i framtiden kan bli innført lavutslippssoner i byene, eller andre restriksjoner på bruk av dieselbiler, kan bidra til at folk i økende grad kjøper bensinbiler eller hybridbiler med lave utslipp av NO2

Hvorvidt lavutslippssoner er et egnet tiltak, må vurderes for hvert enkelt område der overskridelser av grenseverdiene for NO2 forekommer. Slike soner kan kreve så sterke virkemidler at det kan bli vanskelig å få aksept for gjennomføring.

Det er uansett viktig å utarbeide en hjemmel for innføring av slike soner, slik at kommunene gis det nødvendige handlingsrom. For å være forberedt bør en også utrede hvor stor reduksjon i NO2-utslippene som er nødvendig for å overholde grenseverdiene.
 
Rapport:
Lavutslippssoner. Tiltak for å redusere NO2-utslippene. TØI rapport 1216/2012. Forfattere: Harald Aas, Rolf Hagman, Silvia Olsen, Jardar Andersen, Astrid Amundsen
 

 • 60 prosent lavere utslipp fra transport i 2050?

  CO2-utslippene fra norsk innenlands samferdsel vil kunne reduseres med 60 prosent innen 2050 om en legger svært optimistiske forutsetninger om energieffektivisering og avkarbonisering til grunn.

 • Klimaendringer skaper utfordringer for jernbanen

  Norske og utenlandske jernbaneoperatører var uforberedt på de ekstreme værforholdene som oppsto vinteren 2010, viser rapporten fra forskningsprosjektet InfraRisk hvor TØI har deltatt sammen med en rekke andre forskningsinstitutter. Konkrete strategier for å takle klimaendingene har manglet, men etableres nå.

 • En tredel av norsk vei og bane skredutsatt

  Minst 27 prosent av norske veistrekninger og 31 prosent av jernbanenettet er utsatt for snøskred og steinsprang. Stengte veier som følge av skred koster samfunnet minst 100 millioner kroner i året.

 • Elbilene utgjør tre prosent av nybilsalget

  Miljø, økonomi og praktiske forhold er de viktigste årsakene til at nordmenn i stadig økende grad velger å kjøpe elektriske biler. Slike biler utgjorde i første halvår 2013 ca 3 prosent av nybilsalget og andelen elbiler av personbilparken er ca 0,5 prosent. Norge er det landet i verden med flest elbiler i forhold til folketallet.

 • Avgiftsomlegging kan nå målet om lavere CO2-utslipp fra nye biler

  Ved å legge om engangsavgiften på nye biler kan Stortingets mål om å redusere det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler solgt i 2020 til 85g/km nås.

 • Elsykler på frammarsj

  Motbakker reduserer sykkelbruken. Elektriske sykler kan endre på dette. Fra 2008 til 2012 har antallet elektriske sykler som årlig selges i Europa steget fra 300.000 til over to millioner.

 • Restriksjoner på dieselbiler i byene

  Dagens dieseldrevne personbiler med partikkelfilter slipper ut inntil 70 ganger mer NO2 enn en tilsvarende bensinbil. For å redusere utslippene i de største byene hvor grenseverdiene overskrides, er det viktig å begrense innfasingen av slike biler inntil Euro 6-kravene trer i kraft i 2015.

 • Klimafokuset svekkes underveis

  Overordnete målsettinger om å redusere utslippene av klimagasser forsvinner ofte når det kommer til praktisk handling. TØI har på oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet sett nærmere på hvordan en prosessevaluering kan bidra til bedre måloppnåelse i klimapolitikken.

 • Elektrifisering av lette kjøretøy kan redusere energibruken med inntil 76 prosent

  En massiv overgang til elektrisk framdrift kan redusere de direkte CO2-utslippene for lette kjøretøy med inntil 97 prosent og energibruken med inntil 76 prosent. Eventuelle CO2-utslipp fra selve strømproduksjonen er holdt utenfor.

 • Avgift på biodiesel – god eller dårlig miljøpolitikk?

  Den siste tidens debatt om gjeninnføring av avgift på biodrivstoff kan gi inntrykk av at dette er et ubetinget miljøpolitisk tilbakeskritt. Det er ikke nødvendigvis riktig.

Viser fra 51 til 60 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger