Du er her

Avgiftsomlegging kan nå målet om lavere CO2-utslipp fra nye biler

Ved å legge om engangsavgiften på nye biler kan Stortingets mål om å redusere det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler solgt i 2020 til 85g/km nås.

Dette viser en ny rapport utarbeidet ved Transportøkonomisk institutt.

I tre av fire skisserte scenarioer nås målet direkte uten ytterligere tiltak enn omlegging av engangsavgiften. I det fjerde må det gjennomføres ytterligere innstramninger underveis.

Innfrielsen av 85-grams målet, som er beskrevet i Klimameldingen,  vil gi en reduksjon i CO2-utslippet fra nye biler på 35 prosent fra dagens nivå for nye biler. Måloppnåelsen bygger på at etterspørselen styres mot biler med lavere utslipp og at elbiler og/eller ladbare hybridbiler utgjør en forholdsvis stor andel av nybilsalget i 2020.

En etappevis innføring av avgiftsendringen, der myndighetene venter med deler av avgiftsomleggingen til det foreligger et økt antall miljøvennlige kjøpsalternativer,  vil redusere ulempen ved å velge miljøvennlig og holde ekstrakostnadene for bilkjøpere og forhandlere nede.

Bilmarkedet er i dynamisk endring med interaksjon mellom myndighetskrav, kundekrav og bilprodusentenes tilbud av modeller og utvikling av nye teknologier. Rapporten tar hensyn til denne dynamikken ved å bygge inn en fleksibilitet i avgiftsutformingen og en trinnvis økning i engangsavgiften.

Satsene i engangsavgiften kan tilpasses etter hvert som teknologi- eller markedsutviklingen gjør dette nødvendig. Dermed kan en både sikre måloppnåelsen samtidig som statens inntekter (provenyet) kan holdes uforandret.

Engangsavgiftene bør, etter hvert som alle biler nærmer seg grensene for det som teknologisk og økonomisk er rimelig å forlange med hensyn til utslippsegenskaper, suppleres/avløses av avgifter knyttet til bruk.

Rapporten er laget på oppdrag fra Miljøverndepartementet.

Rapport:
85g CO2 per kilometer i 2020 Er det mulig? TØI rapport 1264/2013 Forfattere: Erik Figenbaum, Gunnar Eskeland, Jonathan Leonardsen og Rolf Hagman

Sammendrag

Viser fra 1 til 10 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger