Du er her

Elbilene utgjør tre prosent av nybilsalget

Miljø, økonomi og praktiske forhold er de viktigste årsakene til at nordmenn i stadig økende grad velger å kjøpe elektriske biler. Slike biler utgjorde i første halvår 2013 ca 3 prosent av nybilsalget og andelen elbiler av personbilparken er ca 0,5 prosent. Norge er det landet i verden med flest elbiler i forhold til folketallet.

Lørdag 31. august var det elbilparade i Oslo. 

Dette går fram av en TØI-rapport som oppsummerer innfasingen av elektriske kjøretøyer i Norge, og vurderer muligheten for videre utbredelse. Sommeren 2013 var det over 13 000 ladbare biler i bilparken. Antallet stiger med opp mot 3 000 hvert halvår.

Økonomiske insentiver, som fritak for engangs- og merverdiavgift, har sikret at elbiler kan selges til konkurransedyktige priser. Lav sats på årsavgift og fritak for bompenger har redusert kostnadene ved å eie og bruke elbiler sammenlignet med tradisjonelle biler. Støtte til utbygging av ladestasjoner bidrar til å håndtere rekkeviddeproblemet for daglig transport og tilgang til kollektivfelt gir brukerne en fordel som de bare får med elbil. Til sammen har disse insentivene gjort elbilene svært attraktive.

Elbilmarkedet i Norge vil trolig øke de nærmeste årene i og med at flere bilmodeller kommer på markedet og prisene faller, samtidig som de økonomiske insentivene vil opprettholdes ut 2017. Deretter vil utviklingen avhenge av hvilke insentiver som videreføres, markedsutviklingen internasjonalt, hvor raskt teknologien utvikles og endringer i konkurranseflaten mot andre teknologier.

Intervjuundersøkelser som er oppsummert i rapporten viser at både el- og hybridbileiere er trofaste. Mellom 35 og 60 prosent vil kjøpe elbil også i framtiden.

Blant folk flest er elbil et fjernere alternativ. Ved en forutsetning om lik pris kan 19 prosent tenke seg å kjøpe elbil. Men nyere tall viser at andelen potensielle elbilkunder er økende. Fra 2012 til 2013 er andelen som kan vurdere en elbil som hovedbil økt fra 13 prosent til 21prosent.

De typiske norske elbilkjøperne har i innføringsfasen vært gifte menn i 30-50 års alderen med høyere utdanning, heltidsjobb og høyere inntekt enn gjennomsnittet i befolkningen. Elbilbrukerne bor i eller nær de største byområdene og 91-93 prosent tilhører husholdninger med mer enn én bil.

Gjennomgangen av folks vurderinger av elbilens fordeler og ulemper samt faktiske data om folks reisevaner fra Den nasjonale reoisevaneundersøkelsen i 2009, tyder på at potensialet for videre utvikling av elbiler er stort i det private marked i Norge, og da særlig i storbyregioner og blant flerbilshusholdninger. Rekkevidden er god nok for de fleste daglige reiser og reisekjeder. Det er størst potensial blant de som har flere biler og tilgang på parkeringsplass på jobben. 42 prosent av de som disponerer bil i Norge tilhører flerbilshusholdninger.

Rapport:
Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy. TØI rapport 1276/2013. Forfattere: Erik Figenbaum og Marika Kolbenstvedt

Viser fra 1 til 10 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger