Du er her

TØI-seminar 7. november 2017

Byutvikling og bytransport - siste nytt fra forskninga

Vi arrangerte seminar der vi diskuterte utfordringer i byutvikling og bytransport, med utgangspunkt i de nyeste forskningsresultatene fra forskningsgruppa Byutvikling og bytransport ved TØI.

Seminaret ble streamet. Se opptaket på Facebook-siden vår (scroll ned til 7. november 2017). 

Seminaret ble avholdt i Storsalen menighet Staffeldts gate 4

Program

9.00 – 9.30: Kaffe, mingling og registrering

9.30 – 10.30: Klimavennlige, attraktive og levende byer

Hva slags areal- og transportutvikling kan bidra til at byene både blir mer klimavennlige og at de blir mer attraktive og levende? Vi har, sammen med en rekke partnere, samlet kunnskap om dette i et kunnskapsgrunnlag. Vi har også undersøkt hvordan planleggere bruker kunnskap når de lager analyser og planer, og beskrevet en metode for hvordan kunnskapsgrunnlaget kan brukes. Vi gleder oss til å lansere kunnskapsgrunnlaget i seminaret.

Ved Aud Tennøy, forskningsleder Byutvikling og bytransport

10.30 – 11.30: Sentrumsutvikling

Hva slags by- og sentrumsutvikling bidrar til aktivt og levende byliv? Hva er sammenhengene mellom handel, tilgjengelighet og bymiljø? Er bilfrie sentrum en god idé – i alle byer? Hvordan kan ulike aktører best jobbe sammen for å oppnå levende og attraktive sentrum? Hvordan kan effekter av tiltak måles?

Ved Anders Tønnesen, Kjersti V. Øksenholt og Oddrun H. Hagen

11.30 – 12.15: Lunsj

12.15 – 13.00: Lokalisering og knutepunktutvikling

Hvor ulike funksjoner lokaliseres, påvirker hvordan vi reiser og hvordan vi bruker byene våre. Følger statlige virksomheter de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging? Bidrar fortetting i knutepunkt til mindre trafikk? Hvordan kan knutepunktene utvikles slik at de generer mindre biltrafikk enn i dag? Hvor gangvennlige er dagens knutepunkt, og hvordan kan vi måle gangvennlighet?

Ved Marianne Knapskog og Eva-Gurine Skartland

13.00 – 1400: Plan- og beslutningsprosesser for by- og bytransportutvikling

Hvordan praktiseres ABC-prinsippet i norske byer? Hvordan blir de nye byvekstavtalene? Bidro sterkere verktøy i plan- og bygningsloven og mer veiansvar til at fylkeskommunene i større grad greier å styre areal- og transportutviklingen i retninger som gir mindre biltrafikk?

Ved Marianne Knapskog, Anders Tønnesen og Aud Tennøy

14.00 – 14.30: Pause

14.30 – 15.00: Parkering i byområder

Parkeringstilbud og regulering av hvordan plassene brukes kan ha stor påvirkning på transportmiddelvalg, lokalmiljø og arealbruk. Hva slags parkeringsvirkemidler har kommunen til rådighet – og hva er effektene av disse? Hvordan kan parkering benyttes som virkemiddel for å nå ulike målsettinger?  

Ved Jan U. Hanssen og Petter Christiansen

15.00 -15.45: Veikapasitet i byområder

Endring i veikapasitet påvirker reisevaner og trafikkmengder. Vi har undersøkt hvordan økt veikapasitet påvirker arealutvikling, reiseatferd og trafikkmengder. Og hvilke effekter og konsekvenser midlertidige kapasitetsreduksjoner på hovedveisystemet har hatt for transportsystemene og trafikantene. Basert på dette vil vi diskutere om det er hold i de lengelevende teoriene og forståelsene om hvordan endringer i veikapasitet påvirker reiseatferd og hvordan trafikanter tilpasser seg endringer.

Ved Aud Tennøy og Anders Tønnesen

15.45 – 16.00: Oppsummering og avslutning!

 

Les gjerne mer om gruppen Byutvikling og bytransport og forskningen vår her.

Vi takker for at så mange ville tilbringe dagen med oss!

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger