Du er her

Villedende innslag i TV2-nyhetene om ladbare hybridbiler

Et innslaget på TV2-nyhetene 7. desember påstår at ladbare hybridbiler slipper ut 100-200 prosent mer CO2 enn hva produsentene oppgir. Ladbare hybridbiler påstås således å være lite klimavennlige og kundene blir ført bak lyset! Innslaget i TV2 nyhetene er dessverre villedende.

Av forsker Rolf Hagman, TØI

Innslaget bygger på tester publisert av bladet Vi Menn

Ladbare hybridbiler er tvert om et utmerket og klimavennlig alternativ for dem som vil kjøre elbil til daglig og samtidig kunne bruke den samme bilen på langturer. Typegodkjenningstesten og typegodkjenningstallene for ladbare hybridbiler tar hensyn til hvordan denne typen biler er tenkt brukt. Muligheten til at alle korte hverdagsturer kan skje med elektrisk fremdrift blir premiert. Den norske nybilsavgiften gir lave avgifter på biler med lave utslipp av CO2. Ladbare hybridbiler blir økonomisk konkurransedyktige.

Typegodkjenningen tar utgangspunkt i en kjøresyklus med en blanding av korte og lange turer og forutsetter at folk lader batteriene fra strømnettet. Testkjøresyklusen skal gjenspeile den reelle bruken av slike biler. Men det er selvfølgelig mulig å bruke bilene på en annen måte, for eksempel kun på lange turer eller la være å lade. Da blir utslippene naturlig nok høyere enn det gjennomsnittsforbruket som er oppgitt.

TØI undersøker nå på oppdrag fra Vegdirektoratet hvordan ladbare hybrider  blir brukt. Prosjektet vil belyse de ladbare hybridbilenes styrke og i hvilken grad kundene utnytter mulighetene til å kjøre rimelig og klimavennlig.

Når det gjelder dieselpersonbiler har TØI påvist et stort sprik mellom avgassutslipp som er oppgitt i typegodkjenningen og utslippene i virkelig trafikk. Dette er dokumentert i TØI rapport 1407/2015.  

Når det gjelder ladbare hybridbiler er det så langt ikke grunnlag for å påstå at de i gjennomsnitt slipper ut mer klimagasser i virkelig trafikk enn det typegodkjenningen tilsier.

 • 60 prosent lavere utslipp fra transport i 2050?

  CO2-utslippene fra norsk innenlands samferdsel vil kunne reduseres med 60 prosent innen 2050 om en legger svært optimistiske forutsetninger om energieffektivisering og avkarbonisering til grunn.

 • Klimaendringer skaper utfordringer for jernbanen

  Norske og utenlandske jernbaneoperatører var uforberedt på de ekstreme værforholdene som oppsto vinteren 2010, viser rapporten fra forskningsprosjektet InfraRisk hvor TØI har deltatt sammen med en rekke andre forskningsinstitutter. Konkrete strategier for å takle klimaendingene har manglet, men etableres nå.

 • En tredel av norsk vei og bane skredutsatt

  Minst 27 prosent av norske veistrekninger og 31 prosent av jernbanenettet er utsatt for snøskred og steinsprang. Stengte veier som følge av skred koster samfunnet minst 100 millioner kroner i året.

 • Elbilene utgjør tre prosent av nybilsalget

  Miljø, økonomi og praktiske forhold er de viktigste årsakene til at nordmenn i stadig økende grad velger å kjøpe elektriske biler. Slike biler utgjorde i første halvår 2013 ca 3 prosent av nybilsalget og andelen elbiler av personbilparken er ca 0,5 prosent. Norge er det landet i verden med flest elbiler i forhold til folketallet.

 • Avgiftsomlegging kan nå målet om lavere CO2-utslipp fra nye biler

  Ved å legge om engangsavgiften på nye biler kan Stortingets mål om å redusere det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler solgt i 2020 til 85g/km nås.

 • Elsykler på frammarsj

  Motbakker reduserer sykkelbruken. Elektriske sykler kan endre på dette. Fra 2008 til 2012 har antallet elektriske sykler som årlig selges i Europa steget fra 300.000 til over to millioner.

 • Restriksjoner på dieselbiler i byene

  Dagens dieseldrevne personbiler med partikkelfilter slipper ut inntil 70 ganger mer NO2 enn en tilsvarende bensinbil. For å redusere utslippene i de største byene hvor grenseverdiene overskrides, er det viktig å begrense innfasingen av slike biler inntil Euro 6-kravene trer i kraft i 2015.

 • Klimafokuset svekkes underveis

  Overordnete målsettinger om å redusere utslippene av klimagasser forsvinner ofte når det kommer til praktisk handling. TØI har på oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet sett nærmere på hvordan en prosessevaluering kan bidra til bedre måloppnåelse i klimapolitikken.

 • Elektrifisering av lette kjøretøy kan redusere energibruken med inntil 76 prosent

  En massiv overgang til elektrisk framdrift kan redusere de direkte CO2-utslippene for lette kjøretøy med inntil 97 prosent og energibruken med inntil 76 prosent. Eventuelle CO2-utslipp fra selve strømproduksjonen er holdt utenfor.

 • Avgift på biodiesel – god eller dårlig miljøpolitikk?

  Den siste tidens debatt om gjeninnføring av avgift på biodrivstoff kan gi inntrykk av at dette er et ubetinget miljøpolitisk tilbakeskritt. Det er ikke nødvendigvis riktig.

Viser fra 51 til 60 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger