Du er her

TØI styrker kunnskapen om trafikanters forhold til automatiserte kjøretøysystemer

Vi er glade for at Marjan Hagenzieker har begynt på TØI.

Marjan Hagenzieker, som er nederlandsk, er nå tilknyttet TØIs nyopprettede avdeling for Teknologi og forskningsgruppa Intelligente transportsystemer. Hun er også tilknyttet Delft University of Technology som professor i Trafikksikkerhet.

Marjan er utdannet psykolog og har en doktorgrad fra Leiden University. Forskningen hennes har i stor grad dreid seg om trafikksikkerhet og adferd i trafikk. Hun har blant annet forsket på syklisters adferd i trafikken og effekter av distraksjon. Hennes nåværende forskning fokuserer på hvordan man forbedrer sikkerheten i moderne urbane miljøer med mange typer trafikantgrupper, og hvilke effekter det har på utforming av transportsystemer og teknologiutvikling.

Ett særskilt fokus er menneskers opplevelse av og forhold til automatiserte systemer i kjøretøy. Spørsmål hun konsentrerer seg om er for eksempel hvordan trafikanter oppfører seg mot og i samspill med automatiserte kjøretøy og hvilken kompetanse man må ha for å bruke systemene på riktig og trygg måte. Hun ser også på sammenhenger mellom teknologiens styrker og svakheter og hvordan mennesker forholdet seg til disse.  

Videre har Marjan erfaring med store internasjonale prosjekter, bl.a. EU-prosjekter gjennom Horizon2020. Hun og kolleger har nylig fått innvilget to store prosjekter gjennom det nederlandske forskningsrådet (NWO); ‘Spatial and Transport Impacts of Automated Driving’ (STAD) og ‘Meaningful Human Control over Automated Driving Systems’.

Marjan er veldig glad i Norge og naturen og hun holder på å lære seg norsk.

Les mer om Marjans arbeid i CVen hennes.

 • 60 prosent lavere utslipp fra transport i 2050?

  CO2-utslippene fra norsk innenlands samferdsel vil kunne reduseres med 60 prosent innen 2050 om en legger svært optimistiske forutsetninger om energieffektivisering og avkarbonisering til grunn.

 • Klimaendringer skaper utfordringer for jernbanen

  Norske og utenlandske jernbaneoperatører var uforberedt på de ekstreme værforholdene som oppsto vinteren 2010, viser rapporten fra forskningsprosjektet InfraRisk hvor TØI har deltatt sammen med en rekke andre forskningsinstitutter. Konkrete strategier for å takle klimaendingene har manglet, men etableres nå.

 • En tredel av norsk vei og bane skredutsatt

  Minst 27 prosent av norske veistrekninger og 31 prosent av jernbanenettet er utsatt for snøskred og steinsprang. Stengte veier som følge av skred koster samfunnet minst 100 millioner kroner i året.

 • Elbilene utgjør tre prosent av nybilsalget

  Miljø, økonomi og praktiske forhold er de viktigste årsakene til at nordmenn i stadig økende grad velger å kjøpe elektriske biler. Slike biler utgjorde i første halvår 2013 ca 3 prosent av nybilsalget og andelen elbiler av personbilparken er ca 0,5 prosent. Norge er det landet i verden med flest elbiler i forhold til folketallet.

 • Avgiftsomlegging kan nå målet om lavere CO2-utslipp fra nye biler

  Ved å legge om engangsavgiften på nye biler kan Stortingets mål om å redusere det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler solgt i 2020 til 85g/km nås.

 • Elsykler på frammarsj

  Motbakker reduserer sykkelbruken. Elektriske sykler kan endre på dette. Fra 2008 til 2012 har antallet elektriske sykler som årlig selges i Europa steget fra 300.000 til over to millioner.

 • Restriksjoner på dieselbiler i byene

  Dagens dieseldrevne personbiler med partikkelfilter slipper ut inntil 70 ganger mer NO2 enn en tilsvarende bensinbil. For å redusere utslippene i de største byene hvor grenseverdiene overskrides, er det viktig å begrense innfasingen av slike biler inntil Euro 6-kravene trer i kraft i 2015.

 • Klimafokuset svekkes underveis

  Overordnete målsettinger om å redusere utslippene av klimagasser forsvinner ofte når det kommer til praktisk handling. TØI har på oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet sett nærmere på hvordan en prosessevaluering kan bidra til bedre måloppnåelse i klimapolitikken.

 • Elektrifisering av lette kjøretøy kan redusere energibruken med inntil 76 prosent

  En massiv overgang til elektrisk framdrift kan redusere de direkte CO2-utslippene for lette kjøretøy med inntil 97 prosent og energibruken med inntil 76 prosent. Eventuelle CO2-utslipp fra selve strømproduksjonen er holdt utenfor.

 • Avgift på biodiesel – god eller dårlig miljøpolitikk?

  Den siste tidens debatt om gjeninnføring av avgift på biodrivstoff kan gi inntrykk av at dette er et ubetinget miljøpolitisk tilbakeskritt. Det er ikke nødvendigvis riktig.

Viser fra 51 til 60 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger