Du er her

Skal finne de grønne transportløsningene

TØI og CICERO med partnere er tildelt nær 30 millioner kroner til forskningsprogrammet TEMPO som skal gi kunnskap om hvordan man best kan få til en miljøvennlig transportpolitikk. Støtten er gitt gjennom programstyret i RENERGI i Norges forskningsråd.

Utslippene fra transportsektoren lyser rødt -  nå haster det å finne grønne alternativer.

TEMPO - Forskning for miljøvennlig transport - er et såkalt kompetanseprosjekt med brukermedvirkning. Det betyr at Transportøkonomisk institutt (TØI) og CICERO Senter for klimaforskning, som begge er med i forskningssamarbeidet CIENS, skal jobbe tett med bedrifter og aktuelle brukerpartnere for å finne gode miljøvennlige transportløsninger.

Prosjektet løper i 4-års perioden 2009 – 2013 og har et budsjett på nær 30 millioner kroner fra Norges forskningsråd og vel fem millioner kroner fra brukerpartnerne.

– Det er viktig å framskaffe kunnskap om hvordan man kan få samfunnet til å ta miljøvennlige løsninger i bruk, sier instituttsjef Lasse Fridstrøm ved TØI.

– Vårt mål er å gi norske myndigheter informasjon om hvilke tiltak som virker og hvilke som ikke virker innenfor miljøvennlig transport. Skal vi bruke skatter eller avgifter, informasjonstiltak eller reguleringer? Hvordan skal vi kombinere de ulike tiltakene? Dette blir viktige temaer i prosjektet, sier forskningsdirektør Knut H. Alfsen ved CICERO Senter for klimaforskning.

Forskningspartnerne i TEMPO-prosjektet er TØI og CICERO, samt University of California Davis, Free University of Amsterdam og Pontifical Catholic University of Chile. Brukerpartnerne er Vegdirektoratet, Jernbaneverket, NSB, Ruter AS, Norges Automobilforbund, Nor-way Bussekspress, Scania Norge, Schenker AS, Transportbedriftenes landsforening, Akershus fylkeskommune, Framtidens byer og Vestregionen.
 

 • 60 prosent lavere utslipp fra transport i 2050?

  CO2-utslippene fra norsk innenlands samferdsel vil kunne reduseres med 60 prosent innen 2050 om en legger svært optimistiske forutsetninger om energieffektivisering og avkarbonisering til grunn.

 • Klimaendringer skaper utfordringer for jernbanen

  Norske og utenlandske jernbaneoperatører var uforberedt på de ekstreme værforholdene som oppsto vinteren 2010, viser rapporten fra forskningsprosjektet InfraRisk hvor TØI har deltatt sammen med en rekke andre forskningsinstitutter. Konkrete strategier for å takle klimaendingene har manglet, men etableres nå.

 • En tredel av norsk vei og bane skredutsatt

  Minst 27 prosent av norske veistrekninger og 31 prosent av jernbanenettet er utsatt for snøskred og steinsprang. Stengte veier som følge av skred koster samfunnet minst 100 millioner kroner i året.

 • Elbilene utgjør tre prosent av nybilsalget

  Miljø, økonomi og praktiske forhold er de viktigste årsakene til at nordmenn i stadig økende grad velger å kjøpe elektriske biler. Slike biler utgjorde i første halvår 2013 ca 3 prosent av nybilsalget og andelen elbiler av personbilparken er ca 0,5 prosent. Norge er det landet i verden med flest elbiler i forhold til folketallet.

 • Avgiftsomlegging kan nå målet om lavere CO2-utslipp fra nye biler

  Ved å legge om engangsavgiften på nye biler kan Stortingets mål om å redusere det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler solgt i 2020 til 85g/km nås.

 • Elsykler på frammarsj

  Motbakker reduserer sykkelbruken. Elektriske sykler kan endre på dette. Fra 2008 til 2012 har antallet elektriske sykler som årlig selges i Europa steget fra 300.000 til over to millioner.

 • Restriksjoner på dieselbiler i byene

  Dagens dieseldrevne personbiler med partikkelfilter slipper ut inntil 70 ganger mer NO2 enn en tilsvarende bensinbil. For å redusere utslippene i de største byene hvor grenseverdiene overskrides, er det viktig å begrense innfasingen av slike biler inntil Euro 6-kravene trer i kraft i 2015.

 • Klimafokuset svekkes underveis

  Overordnete målsettinger om å redusere utslippene av klimagasser forsvinner ofte når det kommer til praktisk handling. TØI har på oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet sett nærmere på hvordan en prosessevaluering kan bidra til bedre måloppnåelse i klimapolitikken.

 • Elektrifisering av lette kjøretøy kan redusere energibruken med inntil 76 prosent

  En massiv overgang til elektrisk framdrift kan redusere de direkte CO2-utslippene for lette kjøretøy med inntil 97 prosent og energibruken med inntil 76 prosent. Eventuelle CO2-utslipp fra selve strømproduksjonen er holdt utenfor.

 • Avgift på biodiesel – god eller dårlig miljøpolitikk?

  Den siste tidens debatt om gjeninnføring av avgift på biodrivstoff kan gi inntrykk av at dette er et ubetinget miljøpolitisk tilbakeskritt. Det er ikke nødvendigvis riktig.

Viser fra 51 til 60 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger