Du er her

Elbil stadig oftere et reelt valg for folk flest

Det norske elbilmarkedet har tatt nye steg mot normalisering av elbil som et reelt valgalternativ for norske konsumenter.

En ny TØI-undersøkelse viser at forskjellen på elbilister og andre bilister blir stadig mindre ettersom nye kjøpergrupper tar elbiler i bruk. Elbilene brukes også i økende grad for ferieturer og andre lengre reiser.

Hovedårsakene til denne utviklingen er bedre modeller med lengre rekkevidde og utbyggingen av et sammenhengende nettverk av hurtigladere som har muliggjort både langturer og bekymringsløs nærtransport.

En medvirkende faktor er økt kunnskap om elbiler i befolkningen generelt.

En høyere andel elbilister svarte at de ville kjøpe en elbil igjen, enn det elbileiere svarte i en tilsvarende undersøkelse i 2016. Også bensinbileierne har blitt mer positive til å kjøpe elbiler.

De norske insentivene har medført at elbiler er lønnsomme å kjøpe og eie, og har en lav brukskostnad. Den lave brukskostnaden kan potensielt lede til økt trafikk, men effekten har så langt vært begrenset ut fra resultatene både i 2018 og 2016 spørreundersøkelsene.

Enda færre brukere har hatt utfordringer med bruk av elbilene i 2018 enn i 2016.

Ladefakta:

Elbileiere lader i gjennomsnitt 4,4 ganger hjemme per uke, mot bare 1,1 gang på arbeidsplassen.

 • 43 prosent har investert i hjemmelader (mot 24 prosent i 2016).
 • 80 prosent lader elbilen sin hjemme tre ganger eller mer per uke.
 • Totalt sett lader flere enn 9 av 10 elbilen sin hjemme.
 • 65 prosent av elbileiere som bor i leilighet ladet hjemme ukentlig eller oftere.
 • 96 prosent av elbileiere som bor i enebolig ladet hjemme ukentlig eller oftere.

Elbileierne er generelt sett fornøyde med tilgang på hurtigladere, posisjon, kvalitet, betalingsmuligheter og pålitelighet. Kun 10 prosent mente tilbudet var dårlig. I gjennomsnitt foretok elbileiere 19 hurtigladinger per år.

 • 12-14 prosent opplevde ladekøer ofte eller alltid på lokale og regionale ladesteder.
 • 18 prosent opplevde ladekøer ofte eller alltid på lange reiser.
 • 41-54 prosent opplevde ladekøer av og til.

Halvparten var villige til å endre reisetidspunkt for å unngå ladekøer, men i hovedsak innenfor samme dag.

Rapporten presenterer resultater fra en nettbasert spørreundersøkelse blant elbileiere (batteridrevne) og eiere av bensin- og dieselbiler i mai/juni 2018. Forskningsprosjektet er en del av ELAN (Electromobility Lab Norway) som ledes av TØI og finansieres av Forskningsrådet.

Rapport:                                                                                                                                                     Elbil brukererfaringer i et marked under modning. TØI rapport 1719/2019 Forfattere: Erik Figenbaum og Susanne Nordbakke

 • 60 prosent lavere utslipp fra transport i 2050?

  CO2-utslippene fra norsk innenlands samferdsel vil kunne reduseres med 60 prosent innen 2050 om en legger svært optimistiske forutsetninger om energieffektivisering og avkarbonisering til grunn.

 • Klimaendringer skaper utfordringer for jernbanen

  Norske og utenlandske jernbaneoperatører var uforberedt på de ekstreme værforholdene som oppsto vinteren 2010, viser rapporten fra forskningsprosjektet InfraRisk hvor TØI har deltatt sammen med en rekke andre forskningsinstitutter. Konkrete strategier for å takle klimaendingene har manglet, men etableres nå.

 • En tredel av norsk vei og bane skredutsatt

  Minst 27 prosent av norske veistrekninger og 31 prosent av jernbanenettet er utsatt for snøskred og steinsprang. Stengte veier som følge av skred koster samfunnet minst 100 millioner kroner i året.

 • Elbilene utgjør tre prosent av nybilsalget

  Miljø, økonomi og praktiske forhold er de viktigste årsakene til at nordmenn i stadig økende grad velger å kjøpe elektriske biler. Slike biler utgjorde i første halvår 2013 ca 3 prosent av nybilsalget og andelen elbiler av personbilparken er ca 0,5 prosent. Norge er det landet i verden med flest elbiler i forhold til folketallet.

 • Avgiftsomlegging kan nå målet om lavere CO2-utslipp fra nye biler

  Ved å legge om engangsavgiften på nye biler kan Stortingets mål om å redusere det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler solgt i 2020 til 85g/km nås.

 • Elsykler på frammarsj

  Motbakker reduserer sykkelbruken. Elektriske sykler kan endre på dette. Fra 2008 til 2012 har antallet elektriske sykler som årlig selges i Europa steget fra 300.000 til over to millioner.

 • Restriksjoner på dieselbiler i byene

  Dagens dieseldrevne personbiler med partikkelfilter slipper ut inntil 70 ganger mer NO2 enn en tilsvarende bensinbil. For å redusere utslippene i de største byene hvor grenseverdiene overskrides, er det viktig å begrense innfasingen av slike biler inntil Euro 6-kravene trer i kraft i 2015.

 • Klimafokuset svekkes underveis

  Overordnete målsettinger om å redusere utslippene av klimagasser forsvinner ofte når det kommer til praktisk handling. TØI har på oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet sett nærmere på hvordan en prosessevaluering kan bidra til bedre måloppnåelse i klimapolitikken.

 • Elektrifisering av lette kjøretøy kan redusere energibruken med inntil 76 prosent

  En massiv overgang til elektrisk framdrift kan redusere de direkte CO2-utslippene for lette kjøretøy med inntil 97 prosent og energibruken med inntil 76 prosent. Eventuelle CO2-utslipp fra selve strømproduksjonen er holdt utenfor.

 • Avgift på biodiesel – god eller dårlig miljøpolitikk?

  Den siste tidens debatt om gjeninnføring av avgift på biodrivstoff kan gi inntrykk av at dette er et ubetinget miljøpolitisk tilbakeskritt. Det er ikke nødvendigvis riktig.

Viser fra 51 til 60 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger