Tema for masteroppgave:

Transport og miljø

Transportsektoren står for en stor andel av de norske utslippene av klimagasser. Det har lenge sett ut til at økt transportvolum og økte uslipp er direkte koblet mot vekst i BNP, men trenger det å være slik?

I Norge har vi også satset stort på elbiler. Dette har resultert i at elbiler utgjør en relativt stor andel av den norske bilparken. I hvilken grad kan dette tilskrives de insentivordningene som har vært introdusert fra myndighetenes side?

Vi ønsker å tydeliggjøre koblingene mellom transport og miljø som et interessant forskningsområde for studenter. Vi ønsker at interesserte studenter selv formulerer en problemstilling og tar kontakt med forskningsleder Erik Figenbaum. Han vil videreformidle skisser til aktuelle forskere.

TØI kan tilby god tilgang på flere databaser. Vi kan også tilby biveiledere etter kapasitet og et bredt kontaktnettverk som kan være nyttig for intervjuer. VI har ogsåmulighet for å gi inntil fem studenter kontorplasser.

Transport og miljø kan og blir studert på mange måter fra flere ulike fagbakgrunner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger