Tema for masteroppgave:

Kollektivtransport

Innen området kollektivtransport møtes mange ulike problemstillinger det kan og bør skrives mer om. Mulige temaer for en masteroppgave kan være:

Skrive masteroppgave med veiledning fra TØI?

• Hvordan fungerer konkurransen i kollektivtransporten?
• I hvilken grad er det konkurranse mellom kollektivtransport og andre transportmidler?
• Hvordan tilpasser kollektivtransporten seg endringer i det felleseuropeiske regelverket?
• Hvem klarer ikke dagens kollektivtilbud å nå, og hvorfor?

Det finnes mange flere spørsmål også som kan være vel verdt å studere.

Fagfeltet Byutvikling og bytransport driver forskning på kollektivtransport og en rekke andre tilstøtende temaer. Vi er interessert i å knytte til oss studenter som ønsker å skrive masteroppgaver innenfor ”våre” temaer. Vårt mål med dette er å synliggjøre kollektivtransport som et interessant forskningsområde for studenter.

Vi ønsker at interesserte studenter selv formulerer en problemstilling og tar kontakt. Vår kontaktperson for dette er forskningsleder Aud Tennøy. Hun vil videreformidle skisser til aktuelle forskere.

TØI kan tilby god tilgang på flere databaser, som reisevaneundersøkelser, biveiledere etter kapasitet, et bredt kontaktnettverk innen kollektivtransporten som kan være nyttige for intervjuer, og kontorplasser for inntil fem studenter. Kollektivtrafikk kan og blir studert på mange måter fra flere ulike fagbakgrunner. Særlig relevant er: Samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi, sosiologi og statsvitenskap.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger