Du er her

Forskningsprosjekt:

Verdsettingsstudier

Verdsetting av spart reisetid og andre tilbudsforbedringer.

For å kunne beregne den samfunnsøkonomiske nytten av store samferdselsprosjekter og andre tiltak i transportsystemet trenger man tall for hva disse forbedringene er verdt for trafikantene. Forskere ved TØI har derfor gjennomført flere studier av verdien av spart reisetid og andre tilbudsforbedringer.

I perioden 2018-2020 har TØI i samarbeid med Menon Economics og Significance utført en omfattende verdsettingsstudie for persontransport på oppdrag for transportvirksomhetene. Dette har også resultert i flere oppfølgingsprosjekter.

Så langt er følgende rapporter publisert:

Vitenskapelige artikler og bokkapitler:

Andre verdsettingsstudier:

Resultatene av slike studier blir brukt i offisielle veiledere og verktøy for samfunnsøkonomiske analyser og kan brukes til å beregne samfunnsøkonomisk nytte av tilbudsforbedringer i transportsystemet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger