logo

Søk

Du er her

Forskningsprosjekt:

Verdsettingsstudier

Verdsetting av spart reisetid og andre tilbudsforbedringer.

For å kunne beregne den samfunnsøkonomiske nytten av store samferdselsprosjekter og andre tiltak i transportsystemet trenger man tall for hva disse forbedringene er verdt for trafikantene. Forskere ved TØI har derfor gjennomført flere studier av verdien av spart reisetid og andre tilbudsforbedringer.

I perioden 2018-2020 har TØI i samarbeid med Menon Economics og Significance utført en omfattende verdsettingsstudie for persontransport på oppdrag for transportvirksomhetene.

Så langt er følgende rapporter publisert:

Andre verdsettingsstudier:

Resultatene av slike studier blir brukt i offisielle veiledere og verktøy for samfunnsøkonomiske analyser og kan brukes både til å beregne etterspørselseffekter og samfunnsøkonomisk nytte av tilbudsforbedringer i transportsystemet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no